Arkivbildare: Revinge kommun. Styrelsen för Revinge skol- och ungdomsbibliotek

Grunduppgifter

Revinge kommun. Styrelsen för Revinge skol- och ungdomsbibliotek
Bibliotek
627
1931 - 1951
Revinge
  • 128100015 Revinge kommun 1863-1951
REVINGE KOMMUN. STYRELSEN FÖR REVINGE SKOL- OCH UNGDOMSBIBLIOTEK Bakgrund: Enligt folkskolestadgan 18/6 1842 skulle prästerskapet uppmuntra inrättandet av sockenbibliotek. Man var vid den tiden allmänt intresserad av folkbildning, vilket t ex de årliga publikationerna från Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande från 1830-talet och framöver vittnar om. Men det gällde just nyttan, inte nöjet, även om detta också tillgodosågs genom de billiga romanserier som Lars Johan Hierta m fl tryckte och spred över landet. Romaner hittade man dock sällan i sockenbiblioteken eller i de läsecirklar som ståndspersoner på herrgårdarna ordnade. På 1860-talet kom nya påpekanden om vikten av sockenbibliotek. Bestämmelsen om sockenbibliotek ingick även i 1882 och 1897 års folkskolestadgor, och skyldigheten överfördes till skolrådet, där prästen var ordförande. Folkbibliotek sorterade annars under kommunalstämman. Efter en motion till Andra Kammaren vid 1899 års riksdag framhöll lagutskottet att frågor rörande sockenbibliotek skulle skötas av kommunalstämman; dock kunde skötseln uppdras åt en särskild biblioteksstyrelse. Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Lagen SFS 1912:229 angående understödjande av folkbiblioteksverksamhet beviljade statsbidrag till folkbibliotek, och där skilde man på skolbibliotek och folkbibliotek, men folkbibliotek kunde drivas både av kyrkan och av kommunen. I och med möjligheten för kommunerna att söka och få statsbidrag till biblioteksverksamheten, inrättade många landskommuner, däribland Revinge kommun, skolbibliotek med en biblioteksstyrelse som ansvarig för verksamheten. Styrelsen för skol- och ungdomsbiblioteket i Revinge hade sitt första, konstituerande sammanträde den 18 januari 1931 med följande sammansättning: pastor B Lundberg, ordf., folkskollärare Erik Engqvist, bibliotekarie och föreståndare, samt småskollärare fröken Anna Lindahl, ledamot. Första protokollet innehöll bl. a. följande punkter: § 3 Styrelsen beslöt inrymma biblioteket i ett skåp i folkskolans lärosal. § 4 Styrelsen beslöt inköpa erforderlig materiell för biblioteket och uppdrog åt bibliotekarien att verkställa inköpet. § 5 Styrelsen uppdrog åt bibliotekarien att inköpa böcker till biblioteket för ett belopp av c:a 150 kronor. Enligt stadgarna var Revinge skol- och ungdomsbibliotek avsett för hemlån för inom kommunen boende barn och ungdom mellan 8 och 16 år samt, i den mån det räcker till, även för äldre. Styrelsens sista sammanträde hölls den 11 februari 1951.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar