Arkivbildare: Hardeberga kommun. Livsmedelsnämnden

Grunduppgifter

Hardeberga kommun. Livsmedelsnämnden
611
1917 - ?
Hardeberga
  • 128100013 Hardeberga kommun 1863-1951
HARDEBERGA KOMMUN. LIVSMEDELSNÄMNDEN Under krigsåren 1914-1918 så inrättade man styrelser och nämnder för att kontrollera och styra livsmedelstillverkning och ransonering. Det var också dessa organ som skötte ransoneringen och utdelning av ransoneringskort. Under 1:a världskriget var socker den första varan som ransonerades. Livsmedelsnämnden var kommunal medan livsmedelsstyrelsen var statlig och dess arkiv förvaras på Landsarkivet i Lund. På Hardeberga kommunalstämma den 20 februari 1916 togs frågan upp om att inrätta en livsmedelsnämnd i Hardeberga kommun: ”§ 1 På grund af skrivelse från Kungl. Majt:s befallningshafvande i Malmöhus län, hvari stämmans ordförande anmodats å kommunalstämma lämna sockenborna tillfälle att fatta beslut i frågan, huruvida för socknen bör inrättas en lifsmedelsnämnd eller de åligganden, som tillkomma en dylik, böra öfverlämnas åt socknens kommunalnämnd, fattar stämman följamde beslut: En särskild lifsmedelsnämnd skulle utses, bestående af fem ledamöter jämte två suppleanter, hvilken skulle intill dess stämman annorlunda förordnade handhafva de åligganden, som enligt gällande författningar och kungl. bref tillkommer kommunal lifsmedelsnämnd.” På stämman den 26 mars 1917 § 3 upptogs frågan om att livsmedelsnämnden hade ”anhållit om ett förlagsanslag af 1000 kronor att användas till inköp af fläsk för insaltning att försäljas under sensommaren och hösten, då tillgången på fläsk antagas bli otillräcklig”. Den 12 juli 1917 § 4 beslöt stämman ”att till lifsmedelsnämndens förfogande ställa ett belopp af 300 kr, att användas för lindrande af de mindre bemedlades lefnadskostnader…” P g a den Kungliga förordningen av den 20 juli 1917 angående lokala myndigheter för livsmedelsregleringen beslöt stämman den 17 augusti 1917 § 1-2 ”att för tiden intill utgången af år 1918 tillsätta en lifsmedelsnämnd…” ”Åt denna nämnd uppdrogs att öfvertaga den hittills fungerande lifsmedelsnämndens lager och åligganden jämte de åligganden som omnämnas i ofvannämnda Kungl. förordning.” Livsmedelsnämnden i Hardeberga avslutade sin verksamhet under 1920. Sista noteringen i kommunalstämmans protokoll är den 28 mars 1921 § 2: ”Föredrogs revisorernas berättelse öfver granskning af lifsmedelsnämndens räkenskaper för år 1920 och beviljades full ansvarsfrihet åt lifsmedelsnämnden för dess nu afslutade verksamhet.” Tyvärr saknas Hardeberga kommuns livsmedelsnämnds arkiv, förutom några utsädeskort från 1917.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar