Arkivbildare: Hardeberga kommun. Barnavårdsnämnden

Grunduppgifter

Hardeberga kommun. Barnavårdsnämnden
604
1926 - 1951
Hardeberga
  • 128100013 Hardeberga kommun 1863-1951
HARDEBERGA KOMMUN. BARNAVÅRDSNÄMNDEN Genom lagen om samhällets barnavård (1924:361), som trädde i kraft 1926, upphävdes 1902 års bestämmelser om barnavårdsnämnd och fosterbarnsnämnd, och borgerlig barnavårdsnämnd blev obligatorisk. Om Kungl. Maj:t så medgav kunde verksamheten skötas av Fattigvårdsstyrelse, som blev obligatorisk i kommunerna 1918. Den 1 januari 1918 trädde lagen i kraft angående upprättande av barnavårdsmannaakterför barn utom äktenskap. Den gällde inte retroaktivt, d.v.s. för barn födda före detta datum. Det finns några få fall (absoluta undantag) där det ändå upprättats en akt för barn födda före datumet, om barnet var under 7 år och modern krävde att fadern skulle betala underhåll. Akten följde alltid barnet, d.v.s. den fanns på den ort och handlades av barnavårdsnämnden på orten där barnet var folkbokförd. En akt avslutades när barnet adopterades, när föräldrarna gifte sig eller när barnet fyllde 16 år. Adoptionsakter ingår oftast i Rådhusrättens och magistratens arkiv för städer. Till barnavårdsnämndens ansvarsområde hörde alla barn som vistades i kommunen, särskilt misshandlade, vanartade, sjuka och värnlösa. Barnavårdsnämnden från 1926 kunde alltså inte underlåta att göra något med hänvisning till att ett barn inte var folkbokfört i socknen. Den hade faktiskt ansvar för alla barn, och med barn avsågs personer upp till 18 år, alltså mycket äldre ungdomar än vad man tidigare räknat med, då 13-åringar ansågs kunna försörja sig själva efter avslutad folkskola. Vid kommunalstämmans sammanträde den 26 juli 1925 företogs val av barnavårdsnämnd enligt lagen om samhällets barnavård av den 6 juni 1924. Till ordförande valdes kyrkoherde G A Kastman och till vice ordförande folkskollärare Johan Fritzell för en period av fyra år, räknat från den 1 januari 1926. Efter storkommunreformen 1952 övertog Södra Sandby storkommuns barnavårdsnämnd ansvaret för Hardeberga kommuns barnavårdsnämnds pågående barnavårdsärenden.

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar