Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Kävlingeåns vattenvårdsförbund

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Kävlingeåns vattenvårdsförbund
599
1965 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. KÄVLINGEÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND På grund av den upprepade fiskdöden i Kävlingeån på 1940-talet uppmärksammades den dåliga vattenkvaliteten i ån. Efter ett omfattande undersökningsarbete av ån konstaterades, att vattnet var kraftig förorenat av utsläpp från industri och samhällen. Därför bildades 1953 Samarbetsnämnden för Kävlingeåns sanering, och provtagningar av vattnet i ån startades samma år. Kävlingeåns vattenvårdsförbund bildades 1958 och vattendragskontrollen utökades i förbundets regi. Målet med vattenkontrollen av Kävlingeån är att den skall ge underlag för vattenvårdande åtgärder längs Kävlingeån. Den 27 juli 1966 ansökte dåvarande Kävlingeåns vattenvårdsförbund hos Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen om statsbidrag för upprättande av en vattenvårdsplan för Kävlingeån. 1967 beviljades statsbidrag i anslutning till bifogat program. 1970 gjordes en generalplan upp för verksamheten. Enligt förbundets stadgar är Kävlingeåns Vattenvårdsförbund en sammanslutning mellan kommuner, industriföretag, föreningar och övriga, vilka påverkar eller påverkas av Kävlingeåns vattensystem. Förbundet har till uppgift att verka för vården av vattnet i Kävlingeån genom att fortlöpande undersöka vattnets beskaffenhet, olika avloppsutsläpp samt anordningar för avloppsvattnets behandling, undersöka och kontrollera åns vattenföring, årligen utarbeta en skriftlig redogörelse som tillställs medlemmarna över företagna undersökningar med rekommendationer till motverkande av olägenheter beträffande åvattnets mängd och beskaffenhet, kunna delta i undersökningar avseende frågor som ej direkt omfattas av medlemmarnas kommunala och industriella avloppsutsläpp samt föreslå lämpliga åtgärder med målsättning att förbättra åsystemets status, tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen samt samråda med myndigheter och andra berörda parter i hithörande frågor, sprida information om förbundets verksamhet och undersökningsresultat i avsikt att öka förståelsen för förbundets verksamhet och mål. Förbundets styrelse hade och har fortfarande sitt säte i Kävlinge.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar