Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden/ Sociala centralnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden/ Sociala centralnämnden
Fattigvårdsstyrelse 1952-1956 Nykterhetsnämnd 1951-1959 Socialnämnd 1957-1970
591
1952 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. FATTIGVÅRDSSTYRELSEN/ SOCIALNÄMNDEN/ SOCIALA CENTRALNÄMNDEN Södra Sandby storkommuns fattigvårdsstyrelse fortsatte arbetet inom det sociala området från de tidigare landskommunerna Södra Sandby, Hardeberga och Revinge. 1918 års fattigvårdslag hade reformerat verksamheten. Fattighusen och fattiggårdarna bytte namn till ålderdomshem, fattigvårdsauktioner förbjöds, liksom rotegång och överklagandemöjlighet återinfördes. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955, då den ersattes av 1956 års lag om socialhjälp. Året därpå, den 1 januari år 1957, ersattes fattigvårdsstyrelsen av socialnämnden. Den nya socialhjälpslagen innebar bl.a. att reglerna om försörjningsplikt mot anhöriga mildrades och att begreppet hemortsrätt försvann. Socialnämndens uppgifter var bl.a. att bestämma om socialhjälp, lämna allmänheten råd och anvisningar, föra socialhjälpsregister och föra kommunens talan i mål och ärenden som rörde socialhjälpsverksamheten. Socialnämnden kunde även driva ålderdomshem. Sociala centralnämnden svarade från 1971 för de uppgifter som tidigare låg hos socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd. Här handlades ärenden av övergripande natur: målsättning, ekonomisk förvaltning, planering, samordning och uppföljning av socialvårdens verksamhet. Dessutom ingick servicefunktioner som barnomsorg, äldre- och handikappservice samt vissa specialfunktioner inom barna- och nykterhetsvården. 1974 övergick ansvaret på nybildade Lunds kommuns sociala centralnämnd.

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar