Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Kulturnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Kulturnämnden
582
1971 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. KULTURNÄMNDEN Den 8 februari 1971 § 31 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombilda biblioteksstyrelsen till kulturnämnd. Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 1971 § 13 enligt förslaget. Samtidigt godkändes kulturnämndens reglemente som i sammandrag hade följande lydelse: § 1 Kulturnämnden har till uppgift att leda biblioteks- och annan kommunal kulturverksamhet att i övrigt främja kulturlivet i kommunen genom att ta befattning med frågor rörande bildnings- och studieverksamhet, teater, sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet mm att verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karakteristiska byggnader, anläggningar och anordningar att bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning att ägna uppmärksamhet åt planering, utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt att avge yttrande i plan- och byggnadsärenden, som remitterats till nämnden § 2 Kulturnämnden skall - i den mån ej annat föreskrives 1. Förvalta kommunens bibliotek, övriga kulturella institutioner och annat för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom… 2. Handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda… 3. Anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel 4. Följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde… 5. Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. § 3 Kulturnämnden skall bestå av 9 ledamöter och 9 suppleanter valda av kommunfullmäktige för tre år. Kulturnämnden i Södra Sandby fick endast finnas i knappt 3 år. Nämnden upphörde när Södra Sandby storkommun blev en del av nya Lunds kommun den 1/1 1974.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar