Arkivbildare: Södra Sandby storkommun. Fritidsnämnden

Grunduppgifter

Södra Sandby storkommun. Fritidsnämnden
576
1970 - 1973
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY STORKOMMUN. FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämnder började bli vanliga i Sveriges kommuner på 1960-talet, då barn- och ungdomsverksamhet alltmer kom i fokus. Dessförinnan var det inte så mycket "problem" med fritiden. Södra Sandby kommunalfullmäktige beslutade på sammanträdet den 15 december 1969 § 85 att inrätta en fritidsnämnd fr. o m 1970. Inrättandet av en fritidsnämnd innebar samtidigt att idrottsplatsstyrelsens arbetsuppgifter avvecklades och övertogs av fritidsnämnden. Idrottsplatsstyrelsen hade sitt sista sammanträde den 1/12 1970. Fritidsnämndens reglemente antogs av kommunalfullmäktige den 6/4 1970 § 19. Enligt reglementet hade fritidsnämnden ”till uppgift att främja idrotts- och friluftslivet samt ungdoms- och fritidsverksamheten i kommunen och att i samråd med inom kommunen verksamma organisationer söka lösningar på särskilt ungdomens men också andra åldersgruppers fritidsproblem samt att inom ramen för dessa sina uppgifter bedriva därav betingad verksamhet. Det åligger och tillkommer fritidsnämnden särskilt att 1. Handha förvaltningen av kommunens för idrott, lekar, bad och för fritids- och ungdomsverksamhet i övrigt avsedda byggnader och anläggningar, planera och framlägga förslag till nybyggnader och nyanläggningar… 2. Tillse att anläggningar, byggnader och inventarier hålles i gott skick samt för deras användning utfärda erforderliga anvisningar och föreskrifter 3. Stödja den fritids- och ungdomsverksamhet, som bedrives av olika organisationer och skapa lämpliga kontaktmöjligheter mellan ungdomsorganisationerna och den föreningslösa ungdomen Fritidsnämnden i Södra Sandby storkommun upphörde i december 1973 i och med att nuvarande kommunblock LUNDS KOMMUN bildades den 1 januari 1974.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar