Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Skolbyggnadskommittén

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Skolbyggnadskommittén
546
1947 - 1949
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. SKOLBYGGNADSKOMMITTÉN En kommunal kommitté var en grupp inom kommunen som sammansatts för att handha vissa frågor. En kommitté kunde ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara en mer eller mindre permanent politisk gruppering. I förvaltningen av kommunen var kommitté vanligen det officiella namnet på det som i dagligt tal kallas ”en utredning”. En kommitté var att betrakta som en egen myndighet som lades ner efter utredningsuppdragets slut, och således hade en tidsbegränsad livstid. I kommunalfullmäktiges protokoll fört vid sammanträde den 8 september 1947, § 9 upptogs frågan om att skolstyrelsen hade hemställt om beviljande av medel för det nya skolkomplexet å skoltomten Sandby 24:2 i samhället. Kungl. Maj:t hade tillerkänt Södra Sandby kommun härför ett belopp av 165.000:- kronor i statsbidrag. På yrkande av herr Rosvall beslöt fullmäktige att giva byggnadskommittén för skolhusbygget i uppdrag, att dels inkomma med preciserade kostnader för beräkning av lånets storlek, dels ock med en förklaring över hur mycket eller huru många i komplexet ingående byggnader, som finge uppföras ävensom hur det ställde sig med uppförande av den utanför skoltomten beslutade lärarebostaden, som skulle placeras å avstyckade lägenheten Sandby 21:19. § 10. Skolstyrelsen hade även hemställt om tillsättande av en byggnadskommitté. Fullmäktige beslöt att en kommitté skulle tillsättas om tre ledamöter och tre suppleanter.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar