Arkivbildare: Södra Sandby kommun. Södra Sandby polisdistriktsförbund

Grunduppgifter

Södra Sandby kommun. Södra Sandby polisdistriktsförbund
Södra Sandby polisdistrikt 1938-1943
544
1938 - 1955
Södra Sandby
  • 128100016 Södra Sandby kommun 1863-1973
SÖDRA SANDBY KOMMUN. SÖDRA SANDBY POLISDISTRIKT, FR O M 1944 POLISDISTRIKTSFÖRBUND Genom lag om polisväsendet 6/6 1925 indelades landet i polisdistrikt. Varje stad eller köping utgjorde eget polisdistrikt. På landet skulle landsfiskalsdistrikt eller del därav utgöra polisdistrikt. Kommun som utgjorde eget polisdistrikt fick tillsätta polisnämnd, som huvudsakligen var ett organ för den kommunala finansieringen av polisväsendet. Den upprättade förslag till löne- och omkostnadsstat m m men kunde också avge yttranden i frågor av mer allmän betydelse för polisväsendet. Däremot befattade den sig inte med själva polisarbetet. Vid kommunalfullmäktiges i Södra Sandby sammanträde den 20 mars 1938 § 7 godkändes ett av landsfogden utarbetat och av ombuden för respektive kommuner godkänt förslag till indelning av polisdistrikt jämte förslag till förbundsordning för Södra Sandby polisdistrikt. Förslaget innebar att Södra Sandby, Hällestads, Revinge och Silvåkra socknars polisdistrikt sammanslogs till ett gemensamt distrikt, benämnt Södra Sandby polisdistrikt, att inom distriktet skulle anställas två befattningshavare med stationering i Södra Sandby och Hällestad och att den ene av dessa skulle vara ordinarie fjärdingsman och den andre extra fjärdingsman. Vid sammanträde med kommunalnämnderna i Södra Sandby, Hällestad, Revinge och Silvåkra socknar i Torna-Hällestad den 22 juni 1938 antogs i sin helhet landsfogdens förslag till instruktioner för polispersonalen i Södra Sandby polisdistrikt. Polisdistriktsförbundet upphörde 1952 i och med storkommunreformen. Dess verksamhet övergick då till Södra Sandby storkommuns polisnämnd.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar