Arkivbildare: Lunds stad. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Byggnadsnämnden
stadsarkitektkontoret, stadsingenjörskontoret
256
1875 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. BYGGNADSNÄMNDEN För att reglera bostadsbyggandet stadfästes 1874 byggnadsstadgan för rikets städer att gälla fr.o m 1876. (SFS 1874:25). Enligt byggnadsstadgan överflyttades myndighetsutövningen över städernas byggverksamhet från magistraten till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden skulle övervaka efterlevandet av byggnadsstadgan och stadens byggnadsordning samt behandla och avgöra ärenden som skulle bedömas av nämnden. Några av byggnadsnämndens viktigaste uppgifter var att upprätta stadsplaner och se till att tomtregleringen verkställdes. På planlagt område fick byggnader inte uppföras eller ändras utan att byggnadsnämnden lämnat tillstånd. Lunds första byggnadsnämnd inledde sitt arbete den 9 januari 1875 med herr rådmannen och vice häradshövdingen Thomas Möller som ordförande och kapten Carl Montell, handlanden A G Hyllén och kassören Fr Borg som ledamöter. Byggnadsnämndens förvaltning leddes av två chefstjänstemän; stadsarkitekten och stadsingenjören med varsitt kontor med anställda; stadsarkitektkontoret och stadsingenjörskontoret. Stadsarkitektkontoret mottog ansökningar om byggnadslov med därtill hörande handlingar. Stadsingenjörskontoret mottog ansökningar rörande stadsplaner, tomtindelningar, tomtkarta för nybyggnad mm. Byggnadsstadgan 1874 drev fram anställning av yrkesutbildad mätpersonal i städerna. Riksdagen beslutade 1917 att stadsingenjör skulle föra fastighetsregister och att enhetlig registrering av tomter och stadsägor skulle göras. Enligt lag 12/5 1917 om fastighetsbildning i stad skulle minst två gode män, s k skiftesgodemän, biträda vid laga skifte. Fr.o.m. 1971, se Lunds kommun. Byggnadsnämnden.

Placering

1139

Länkar

Det finns inga länkar