Arkivbildare: Enskilt arkiv. Lunds Civilförsvarsförening

Grunduppgifter

Enskilt arkiv. Lunds Civilförsvarsförening
Lunds Luftskyddsförening 1936-1951
273
1936 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
ENSKILT ARKIV. LUNDS CIVILFÖRSVARSFÖRENING Benämnd Lunds Luftskyddsförening 1936-1951. Benämnd Lunds Civilförsvarsförening 1952- -. Historiken är hämtad ur häftet FRÅN LUFTSKYDD TILL CIVILT FÖRSVAR. Lunds Civilförsvarsförening 1936-1996 av Ingrid Buhrgard och Hans C Pettersson, utgivet i samband med föreningens 60- årsjubileum 1996. Lunds Civilförsvarsförening är en frivillig förening inom det civila försvaret med uppgift att bl a bedriva utbildnings- och övningsverksamhet och ett genom upplysning främja det civila försvaret. Under slutet av 1935 grundades de första svenska luftskyddsföreningarna. Även i Lund startade diskussioner om att bilda en särskild förening för luftförsvar och luftskydd för civilbefolkningen. Den 8 januari 1936 tillsattes en kommitté inom Lunds Landstormsförening (Landstorm = De äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé) för att förbereda bildandet av en sådan förening. Vid ett möte på Storkällaren den 6 februari 1936 beslöts bilda Lunds Luftskyddsförening. Den 31 januari 1937 bildades Riksluftskyddsförbundet på ett möte i Stockholm. Den 12 maj 1937 samlades ett hundratal personer på Grand Hotel för att lyssna på major Kjell Magnells föredrag om det civila luftskyddet med ljusbilder.. Efter föredraget beslöts att bilda en förening för civilt luftskydd för Lunds stad. En styrelse på 25 personer valdes interimistiskt och fick i uppdrag att arbeta fram stadgar och kalla till nytt årsmöte. Luftskyddets arbete under krigsåren (1939-45) hade sin grund i 1937 års Luftskyddslag. Det betydde en uppdelning i en statlig, en kommunal och en frivillig del. Gränslinjen var oklar och flytande. Många befattningshavare hade uppdrag inom alla grenarna och hade säkert svårt att hålla isär sina uppdrag. Det nära samarbetet mellan de tre grenarna inom luftskyddet resulterade i en sällsynt heltäckande organisation som nådde alla delar av det dåtida samhället. På våren 1943 var 7 500 personer i Lund engagerade inom luftskyddet. Det i en stad med 25 000 invånare! Lunds Luftskyddsförening ansvarade för en stor del av utbildningen av denna jätteorganisation. Sammanlagt 19 000 personer utbildades under krigsåren. Basen var då som nu hemskyddet. Hemskyddsområdet kunde ofta bara bestå av ett kvarter. Bemanningen i ett hemskyddsområde bestod av en hemskyddsledare samt en ställföreträdare, en till två husbrandvaktspatruller med tre personer i varje, en till två hemskyddssamariter (sjukvårdare), en ordonnans, en ordningsman, d v s totalt cirka 8-12 personer. Utrustningen var enkel: hink, svabb, skyffel och sandlåda. Under de sista krigsåren 1944-45 framstod föreningen som en aktiv och kapitalstark organisation. Under 1944 satsades på medlemsvärvning och fortsatt hemskyddsutbildning. Nu uppnådde och riksförbundet sitt hittills högsta medlemsantal, 600 000, d v s var femte svensk var nu medlem. När rådman Sandahl vid årsmötet 1947 summerade luftskyddsföreningens insatser under krigsåren kunde han konstatera att över 400 000 kronor insamlats till luftvärn åt Lund och över 19 000 Lundabor hade utbildats inom hemskyddet. Efter 1945 gick medlemsantalet ner drastiskt med cirka 80%. Från de senare krigsårens topp på 2 000 medlemmar återstod i mitten av 1950- talet ca 400. Tio år senare hade den siffran halverats. Under 1970- och 80- talen pendlade medlemsantalet mellan 100 och 200 Föreningen bytte 1952 namn till Lunds Civilförsvarsförening som en konsekvens av riksförbundets namnbyte året innan. Den 1 juli 1995 kom Lagen om civilt försvar, vilken medförde att det statliga civilförsvaret gick i graven och ersattes av ökat kommunalt ansvar. Varje kommun är nu ansvarig för det civila försvaret på kommunal nivå. Ordföranden i Lunds Luftskyddsförening/ Lunds Civilförsvarsförening 1936 - 1996: G. Sandahl, rådman 1936-1953 Bertil Wedin, docent 1953-1956 E. G. Cavallin, bankdirektör 1956-1977 Rune Fredriksson, brandchef 1977-1987 Lars-Göran Larsson, brandchef 1987-? Se även Lunds kommun. Civilförsvarsnämnden

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar