Arkivbildare: Lunds stad. Arbetsanskaffningsbyrån

Grunduppgifter

Lunds stad. Arbetsanskaffningsbyrån
103
1905 - 1935
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. ARBETSANSKAFFNINGSBYRÅN Vid sammanträde med stadsfullmäktige den 25 april 1902 § 102 väckte ledamoten Ribbing en motion om upprättande av en kommunal arbetsanskaffningsbyrå och behandlades frågan vid nästkommande sammanträde den 23/5 1902 § 122 och beslöts tillsätta en kommitté för denna frågas utredning. Kommitténs ledamöter utsågs den 10 okt.1902 § 179. Kommittén hade till sammanträdet med stadsfullmäktige den 4 september 1903 § 173 (se bilagor) inkommit med utlåtande och förslag till stadgar för Lunds Arbetsanskaffningsbyrå, vilket behandlades vid sammanträde den 25 september 1903 § 187. I skrivelsen säger man bl.a. att man på flera platser anordnat platsanskaffningsanstalter och fortsätter "Den nyaste formen för dylika anstalter är den, att de inrättas af vederbörande kommuner, att de sålunda äro fullt själfständiga gentemot båda slagen af kunder, vidare att de utföra sitt arbete utan alla slags afgifter från deras sida, som anlita deras tjenster." -- " Då deras nytta ej kan bestridas, torde man kanske på något håll kunna befara den invändningen, att de ej borde bekostas af kommunen d.v.s. de skattebetalande utan i stället af dem, som anlita deras tjenster." Man säger vidare i skrivelsen "vi tror att kommunen ega ett ganska stort intresse i fråga om sina medlemmars arbetstillfällen och arbetsinkomster. Från dessa synpunkter tycktes oss alltså lämpligheten af kommunala anslag till arbetsförmedlingsanstalter fullt bevisad." Stadsfullmäktige beslöt översända förslaget till drätselkammaren för yttrande. Drätselkammaren avstyrkte bifall till förslaget, då man ansåg "Att stadens industriella lif ännu är allt för ringa för att betinga en sådan anstalt, och att icke heller stadens förhållanden i öfvrigt synas påkalla anvisandet af anslag för ändamålet." Vid stadsfullmäktiges behandling den 22 januari 1904 § 29 beslöts trots drätselkammarens avstyrkande att remittera ärendet till fattigvårdsstyrelsen för yttrande. Fattigvårdsstyrelsen framhöll i sitt yttrande att det var principiellt riktigt att samhället övertog förmedlingen. Stadsfullmäktige beslöt den 11 november 1904 att en kommunal arbetsanskaffningsbyrå skulle inrättas. Efter lagen om offentlig arbetsförmedlings tillkomst 1934 slöts ett avtal med landstinget om upprättandet av ett landstingets arbetsförmedlingskontor i Lund. I avtalet förband sig landstinget att fr o m den 1 januari 1935 inrätta och driva ett avdelningskontor för offentlig arbetsförmedling i Lund, varvid arbetsanskaffningsbyrån i Lund upphörde.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar