Arkivbildare: Lunds kommun. Överförmyndarnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Överförmyndarnämnden
25
1976 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (1976- ) Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 1975, § 447, att inrätta en överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 1976. Nämnden skulle bestå av tre ledamöter med tre personliga ersättare och vara organiserad som en självständigt arbetande nämnd i enlighet med de riktlinjer som kommittén för utredning om den nya överförmyndarorganisationen utarbetat. Bakgrunden till inrättandet av den nya nämnden var att förmynderskapslagstiftningen hade genom lagen den 20 december 1975 (nr 1038) om ändring i föräldrabalken underkastats en genomgripande reform. Överförmyndarnämndens verksamhet regleras helt och hållet genom reglerna i föräldrabalken och andra lagar som anknyter till den. Nämndens uppgift är främst att se till att förmyndare, gode män och förvaltare utses samt att de sköter sina uppdrag, för vilka nämnden också fastställer arvoden. Nämnden har även att ta ställning i ärenden som rör den faktiska förvaltningen.

Placering

38

Länkar

Det finns inga länkar