Arkivbildare: Lunds kommun. Tvättinrättningens styrelse

Grunduppgifter

Lunds kommun. Tvättinrättningens styrelse
Kommunala maskintvättstugor LKT Lunds kommunala tvättinrättning
93
1948 - 1976
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. LUNDS KOMMUNALA TVÄTTINRÄTTNING, LKT (1948-1976) Den 20 maj 1943 motionerade ledamoten Nils Holmberg bl a om behovet att låta uppföra ett lämpligt antal kommunala maskintvättstugor i staden. Den 19 maj 1944 återkom Holmberg med en motion, i vilken han återkallade den första motionen och föreslog stadsfullmäktige att tillsätta en kommitté för skyndsam utredning av frågan om inrättandet av kommunala maskintvättstugor. Motionen skickades till drätselkammaren för yttrande. Den 16 juni 1944, § 171, var frågan uppe i fullmäktige igen. På mötet anförde Nils Holmberg att "ehuru drätselkammaren fördröjt ärendet...Det av honom förordade systemet medförde stora fördelar, vilket drätselkammaren emellertid ej framhållit. Husmodersföreningar och andra kvinnliga sammanslutningar borde hava beretts tillfälle att yttra sig över motionen". Stadsfullmäktige beslöt att uppdra åt stadens badhus- och idrottshallsstyrelse att låta verkställa utredning av frågan om inrättandet av kommunala maskintvättstugor i staden. I utredningen till beslutet framkom att ca 10 000 av Lunds hushåll skötte sin tvätt själva. Av dessa var 8 500 hushåll hänvisade till tvättstugor utan nämnvärd maskinell utrustning ofta inrymda i illa belysta och ventilerade källarlokaler eller i bristfälliga gårdshus. En icke obetydlig del av hushållen måste utföra sitt tvättarbete i själva bostaden. På grund av stadens befolkningsstruktur var tillgången på arbetskraft till hushållsarbete, däribland tvätt, ringa. Den kvinnliga arbetskraften absorberades av industrin, t ex inom handsk-, sko-, emballage- och textilindustrierna, samt av de stora sjukvårdsinrättningarna och anstalterna. Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft gjorde även att gifta kvinnor i betydande antal hade förvärvsarbete. Behovet att underlätta hushållens tvättarbete var därför mycket stort. Bästa lösningen för tvättfrågan ansågs vara att anordna inlämningstvätterier. Detta skulle kompletteras med kollektiva självtvätterier för de husmödrar som önskade utföra sitt tvättarbete själva. På stadsfullmäktiges möte den 23 maj 1947, § 158, togs frågan upp på nytt och badhus- och idrottshallsstyrelsen presenterade sitt förslag om maskintvättstugor. Fullmäktige beslutade: att i princip bestämma sig för uppförande av en maskintvättstuga i kvarteret Grynmalaren eller annan central plats, vilken skulle avse såväl inlämningstvätt som självtvätt, att uppdraga åt bostadskommittén att uppgöra en generalplan för maskintvättstugor i Lund och att utreda i vad mån tvättstugor kunde drivas som andelsföretag. På stadsfullmäktiges möte den 11 juni 1948 beslutades om att godkänna bostadskommitténs förslag till uppförande av byggnad för maskintvättstuga inom kvarteret Svarvaren vid Lilla och Stora Tvärgatan samt att för driften av tvättinrättningen tillsätta en särskild styrelse. Den 28 oktober 1976, § 298, beslutade fullmäktige att avveckla tvättinrättningen i och med utgången av 1976. Anledningen till nedläggningen var att det ursprungliga syftet med LKT var att tvättstugan i första hand skulle upplåtas för "självtvätt", innebärande att kunden själv utförde tvättarbetet med hjälp av tvättstugans maskiner. 1976 använde endast 1 person per vecka tvättanläggningen. Istället hade verksamheten viktat över till att ge tvättservice åt sjukhemmet Mårtenslund. Hösten 1976 hade Mårtenslund aviserat att man ämnade upphöra med att anlita LKT.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar