Arkivbildare: Lunds kommun. Trafiknämnden/ Trafiksäkerhetskommittén/ Trafiksäkerhetsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Trafiknämnden/ Trafiksäkerhetskommittén/ Trafiksäkerhetsnämnden
Trafiksäkerhetskommittén 1965-1979
91
1939 - 1982
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. TRAFIKNÄMNDEN/ TRAFIKSÄKERHETSKOMMITTÉN/ TRAFIKSÄKERHETSNÄMNDEN (1939-1982) Lunds stadsfullmäktige beslutade den 16 december 1938, § 422, att inrätta en trafiknämnd. Bakgrunden var att det inkommit en framställning från kommittén för utredning av i staden aktuella trafikspörsmål i vilken framgick att det var lämpligt att ett rådgivande organ ständigt fanns tillgängligt för trafikspörsmål och att således kommittén skulle övergå till att bli nämnd. Enligt reglementet hade trafiknämnden till uppgift att följa utvecklingen av gatu- och vägtrafiken inom staden samt att det ålåg nämnden att till stadsfullmäktige, magistraten och drätselkammaren avge begärda yttranden i trafikfrågor samt komma med förslag till trafikreglerande anordningar eller andra åtgärder, som nämnden kan finna påkallade. Den 21 maj 1965, § 122, beslutade fullmäktige om namnändring till trafiksäkerhetskommittén. 1939--1965-05-20 benämnd Lunds stads trafiknämnd 1965-05-21--1979 benämnd trafiksäkerhetskommittén 1980 - 1982 benämnd trafiksäkerhetsnämnden Från den 1 januari 1983 indrogs trafiksäkerhetsnämnden och nämndens arbetsuppgifter överfördes till gatu- och trafiknämnden, till vilken nämnd även knöts trafiksäkerhetsrådet.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar