Arkivbildare: Lunds landsförsamlings kommun. Biblioteksstyrelsen/ Församlingsbiblioteket

Grunduppgifter

Lunds landsförsamlings kommun. Biblioteksstyrelsen/ Församlingsbiblioteket
253
1906 - 1943
Lund
  • 128100031 Lunds landskommun 1863-1943
LUNDS LANDSFÖRSAMLINGS KOMMUN. BIBLIOTEKSSTYRELSEN/ FÖRSAMLINGSBIBLIOTEKET (1906-1943) Bakgrund: Enligt folkskolestadgan 18/6 1842 skulle prästerskapet uppmuntra inrättandet av sockenbibliotek. Man var vid den tiden allmänt intresserad av folkbildning, vilket t ex de årliga publikationerna från Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande från 1830-talet och framöver vittnar om. Men det gällde just nyttan, inte nöjet, även om detta också tillgodosågs genom de billiga romanserier som Lars Johan Hierta m fl tryckte och spred över landet. Romaner hittade man dock sällan i sockenbiblioteken eller i de läsecirklar som ståndspersoner på herrgårdarna ordnade. På 1860-talet kom nya påpekanden om vikten av sockenbibliotek. Bestämmelsen om sockenbibliotek ingick även i 1882 och 1897 års folkskolestadgor, och skyldigheten överfördes till skolrådet, där prästen var ordförande. Folkbibliotek sorterade annars under kommunalstämman. Efter en motion till Andra Kammaren vid 1899 års riksdag framhöll lagutskottet att frågor rörande sockenbibliotek skulle skötas av kommunalstämman; dock kunde skötseln uppdras åt en särskild biblioteksstyrelse. Enligt SFS 1905:29 s 15 lades från 1906 folkundervisning jämte församlingsbibliotek med skolbibliotek under kyrkostämma. Utskottet hade tidigare sagt att kommunbibliotek skulle skötas av kommunalnämnd, som kunde utse särskild biblioteksstyrelse. Man fick då dels kyrkliga bibliotek för skolan dels kommunala för vuxna. Det var i samband med denna lag som Lunds Landsförsamlings kommun beslutade om att inrätta ett församlingsbibliotek 1906 med en biblioteksstyrelse som ansvarig för verksamheten. I kommunalnämndens protokoll den 23 januari 1906 § 3 står följande att läsa: Skollärare H Lundgren i Östra Torn hade under sistl december månad ingått till skolrådet i Lunds landsförsamling med förslag att nämnda skolråd måtte besluta , att ingå till kyrkostämman med begäran , att den måtte bevilja att 75 kronor af kommunens medel fingo användas för bildande af ett församlingsbibliotek. Med anledning häraf, då det förut beviljats af skolråd och kyrkostämma, beslöts, att 75 kr af kommunens medel skulle med det första inbetalas till den valda biblioteksstyrelsens ordf. Pastor Adrian i Lund. Stadgarna för församlingsbiblioteket antogs av biblioteksstyrelsen den 29 januari 1906. Av stadgarna framgår att biblioteket var fördelat på Källby skola och Östra Torns skola. Det var öppet för utlåning helgfria fredagar kl 6 - 7 e.m. Lagen SFS 1912:229 angående understödjande av folkbiblioteksverksamhet beviljade statsbidrag till folkbibliotek, och där skilde man på skolbibliotek och folkbibliotek, men folkbibliotek kunde drivas både av kyrkan och av kommunen.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar