Arkivbildare: Lunds kommun. Stipendienämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Stipendienämnden
89
1954 - 1981
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. STIPENDIENÄMNDEN (1954-1981) Stadsfullmäktige beslutade den 18 september 1953, § 175 att från och med den 1 januari 1954 skulle inrättas kommunala studiestipendier, att för utdelning av ifrågavarande stipendier skulle från och med sagda dag finnas inrättad en stipendienämnd samt att för beviljande av kommunala studiestipendier under år 1954 ställa till stipendienämndens förfogande ett reservationsanslag å 10,000 kronor I skrivelse till skolkommittén av den 21 februari 1951 hade drätselkammaren anhållit om yttrande av skolkommittén om inrättande av kommunala stipendier åt studiebegåvade, obemedlade eller mindre bemedlade elever över skolpliktsåldern. I sitt yttrande förespråkade skolkommittén inrättande av en stipendienämnd att handha utdelning av studiestipendier. Man föreslog även ett reglemente för studiestipendier från Lunds stad. Enligt reglementets § 1 kunde stipendier från Lunds stad beviljas ungdomar som bedrev studier vid yrkesskola, folkhögskola, läroverk, socialinstitut, korrespondensinstitut eller annan av stipendienämnden godkänd läroanstalt, att sökanden var i behov av ekonomisk hjälp för sina studier, samt att sökanden visat god lämplighet för vald studielinje och ingav ”grundade förhoppningar om framgång i sina studier”. Redan 1944 väcktes ett förslag om att införa kommunala studiestipendier till skoldistriktets barn i högre läroanstalter i Lund. Ett förslag kom upp i fullmäktige den 15.12.1944, § 397. Förslaget gick inte igenom eftersom det krävdes ändring i kommunallagarna för att kommunerna skulle få rätt att införa studiestipendier. Genom ändring den 11 juni 1948 av 3 § i lagen om kommunalstyrelse i stad utvidgades den kommunala kompetensen, varigenom möjlighet skapades för kommunerna att utge studiebidrag av olika slag. Vid sammanträden den 21 maj 1965, § 145, beslöt stadsfullmäktige att antaga ett nytt reglemente samt bestämmelser angående studiestipendier att gälla från den 1 juli 1965, samt den 29 november 1979, § 272, nytt reglemente. Kommunfullmäktige beslutade den 26-27 november 1981, § 255, att stipendienämnden skulle upphöra med utgången av år 1981. Anledningen till nedläggningen var att det statliga studiestödet täckte behovet av finansiering av högre studier.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar