Arkivbildare: Lunds kommun. Samarbetsnämnden inom kommunblock Lund

Grunduppgifter

Lunds kommun. Samarbetsnämnden inom kommunblock Lund
87
1965 - 1973
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. SAMMARBETSNÄMNDEN INOM KOMMUNBLOCK LUND (1965-1973) Riksdagen beslutade 1946 att ändra kommunsystemet. 1952 års storkommunreform resulterade i att antalet kommuner minskade från 2498 till 1037 genom sammanslagningar. Efter storkommunreformen utökades kommunernas ansvarsområden ytterligare, vilket innebar att reformen ansågs otillräcklig och 1961 fastslog en statlig utredning att en ny kommunreform var nödvändig. De föreslagna sammanslagningarna skulle vara frivilliga, men processen gick långsamt, vilket aktualiserade tvångssammanslagningar. Detta beslutades 1969 och innebar att reformen skulle vara genomförd 1974. Antalet kommuner minskade från drygt 1 000 till 278 mellan 1962 och 1974. Den senaste kommunsammanslagningen ägde rum 1977. Efter 1977 har antalet kommuner ökat något till 290. Inom blivande kommunblock Lund påbörjades arbetet med bildandet av kommunblock Lund genom sammanläggning av Lund samt Dalby, Genarps, Södra Sandby, Torns, Veberöds och Staffanstorps(!) kommuner 1965, då därtill utsedd samarbetsnämnd påbörjade det förberedande arbetet inför införandet av det nya kommunblocket. Den 18 december 1964 beslutade fullmäktige att anta drätselkammarens förslag till reglemente för samarbetsnämnden i kommunblock Lund, att tillämpas fr. o m den 1 januari 1965. Enligt reglementets § 1 skulle samarbetsnämnden vara ”ett forum för fortlöpande kontakt mellan de i kommunblocket ingående kommunerna och kommundelen med uppgift att befrämja och aktivt verka för samarbete mellan dessa”. Den skulle ”med uppmärksamhet följa utvecklingen inom blocket och när behov därav föreligger taga initiativ till att framlägga förslag om organiserande av interkommunal samverkan i syfte att åstadkomma för blocket eller del därav, gemensamma förslag till ändamålsenliga lösningar av såväl aktuella frågor som mera långsiktiga projekt”. ”Nämnden har att verkställa erforderliga utredningar rörande för blocket gemensamma angelägenheter samt att avgiva yttrande i frågor, som av statlig myndighet, kommuns fullmäktige eller kommuns styrelse hänskjutes till densamma”. Den 13 april 1973 förordnade Kungl. Maj:t att Dalby, Genarps, Lunds, Södra Sandby och Veberöds kommuner den 1 januari 1974 skulle sammanläggas till en nybildad kommun benämnd Lund. Intill dess indelningsändringen trädde i kraft kom beslutanderätten för den nybildade kommunen att utövas av sammanläggningsdelegerade. I maj 1973 redovisade och överlämnade samarbetsnämnden inneliggande ärenden till sammanläggningsdelegerade, som således fr. o m maj 1973 övertog arbetet med att förbereda införande av kommunblock Lund.

Placering

60

Länkar

Det finns inga länkar