Arkivbildare: Lunds kommun. Kommunrevisionen

Grunduppgifter

Lunds kommun. Kommunrevisionen
23
1971 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. KOMMUNREVISIONEN (1971- ) Kommunrevisionen utgör ett av kommunfullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att oberoende utvärdera, effektivisera samt kontrollera kommunens nämnder och verksamhetsområden. De förtroendevalda lämnar förslag till kommunfullmäktige om de anser att ansvarsfrihet kan beviljas eller inte. "Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden". (KL 9 Kap § 9). Kommunfullmäktige i Lund utser för varje mandatperiod femton revisorer. Bland dessa femton utses lekmannarevisorer samt ersättare till kommunens aktiebolag och andra särskilda revisionsuppdrag. Den som är vald till revisor är inte samtidigt valbar som ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag. Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Komplement till kommunallagen finns utställt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer, som beskriver dess organisation och sammanträden. Revisorerna identifierar dimensionerna och inriktningen på granskningarna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. De ska för varje styrelse och nämnd granska och bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna skall i sina granskningar biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra uppdraget enligt god revisionssed.

Placering

53

Länkar

Det finns inga länkar