Arkivbildare: Lunds kommun. Generalplanekommittén

Grunduppgifter

Lunds kommun. Generalplanekommittén
60
1962 - 1976
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. GENERALPLANEKOMMITTÉN (1962-1976) Genom 1959 års ändringar i byggnadslagstiftningen hade kravet skärpts på samarbetet myndigheterna emellan i planläggningsfrågor. Mot bakgrund härav och med tanke på den ökande omfattningen av byggnadsverksamheten i staden vände sig drätselkammaren till länsarkitekten med anhållan att denne ville lämna råd och anvisningar om hur en fastare form för samarbetet mellan i första hand byggnadsnämnden och drätselkammaren borde åstadkommas. Efter yttrande från stadsbyggnadsdirektören förordade drätselkammaren att plansamarbetet i fortsättningen skulle ledas av en generalplanekommitté. Ärendet gick till stadsfullmäktige för beslut som på sammanträdet den 30 mars 1962, § 91, beslöt att tillsätta en generalplanekommitté om fem ledamöter av rådgivande, men ej beslutande karaktär. Generalplanekommitténs uppdrag bestod i att handha Lunds stads generalplaneutredningar som skulle underställas stadsfullmäktige för antagande eller partiell fastställelse. Efter 15 års arbete upphörde så generalplanekommittén då kommunfullmäktige på sammanträdet den 25 november 1976, § 367, beslöt att generalplanekommittén skulle upphöra med utgången av år 1976. Anledningen var att det innebar en icke önskvärd uppsplittring av arbetsuppgifterna gällande den översiktliga fysiska planeringen, då såväl kommunstyrelse som generalplanekommitté och byggnadsnämnd var involverade i arbetet och det innebar en uppsplittring av arbetet. Det ansågs räcka med att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen arbetade med frågorna.

Placering

46

Länkar

Det finns inga länkar