Arkivbildare: Lunds kommun. Gatu- och parknämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Gatu- och parknämnden
57
1977 - 1979
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. GATU- OCH PARKNÄMNDEN (1977-1979) Den 10 mars 1972 inkom en motion till kommunfullmäktige med bl a följande innehåll: ”Ansvaret för byggande och underhåll av kommunens gator och avloppssystem ligger för närvarande på byggnadskontoret, en förvaltning direkt underställd kommunstyrelsen… Direkt under kommunstyrelsen sorterar även parkförvaltningen, vars verksamhet i hög grad knyts samman med gatuförvaltningen… Ett överförande av det direkta ansvaret för dessa verksamhetsområden - byggnadskontoret, parkförvaltningen - från kommunstyrelsen till en särskild facknämnd vore befogad”. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28.9 1972, § 249, beslutades att uppdraga åt personal- och organisationsnämnden (PON) att utreda frågan om inrättande av en ny nämnd med ansvaret för kommunens gatuförvaltning, parkförvaltning samt vatten- och avloppsverk. Efter sammanträde den 11.6.1974 med PON rekommenderades KF att besluta om inrättande av en gatu- och parknämnd fr o m den 1.1.1975. På grund av politisk oenighet om den nya nämndens verksamhetsområden, bl. a hade föreslagits att vattenverket skulle ingå i den nya nämndens ansvarsområde, dröjde det till KF:s sammanträde den 29.1.1976, § 19, med beslutet om inrättande av en ny nämnd kallad Gatu- och parknämnden. KF beslutade således att med verkan fr. o m den 1.1.1977 inrätta en ny nämnd kallad ”gatu- och parknämnden”, att den nya nämnden skulle bestå av 9 ledamöter och 4 suppleanter, att till den nya nämnden föra nuvarande byggnadskontoret och nuvarande parkförvaltningen, att förvaltningarna inom den nya nämnden skulle benämnas ”gatukontoret” respektive ”parkförvaltningen”, att med verkan fr o m den 1.1.1977 överföra ansvaret för anläggning och underhåll av träd och buskar vid fritidsanläggningarna från fritidsförvaltningen till parkförvaltningen. Gatu- och parknämnden blev inte långlivad. Redan vid sitt novembersammanträde 1979, § 274, beslutade kommunfullmäktige om en omorganisation av nämnden. Gatu-och parknämnden avlutade sitt arbete i december 1979, för att fr. o m 1980 ersättas av en gatu-och trafiknämnd och en park- och naturvårdsnämnd.

Placering

40

Länkar

Det finns inga länkar