Arkivbildare: Lunds kommun. Fastighetsnämndens byggnadsutskott

Grunduppgifter

Lunds kommun. Fastighetsnämndens byggnadsutskott
55
1981 - 1986
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. FASTIGHETSNÄMNDENS BYGGNADSUTSKOTT (1981-1986) I oktober 1967 väcktes i dåvarande stadsfullmäktige en motion om inrättande av en kommunal projektledarorganisation för samordning av kommunens byggnadsaktiviteter. Efter beredning beslöt fullmäktige den 30 oktober 1969 att uppdraga åt personal- och organisationsnämnden att företa en skyndsam utredning. Ärendet blev emellertid föremål för beredning under ovanligt lång tid och först i mars 1972 behandlades frågan på nytt i kommunfullmäktige. Därvid beslöt fullmäktige att genomföra en utredning om vilka funktioner en projektledarorganisation för kommunalt byggande skulle ha mm. På mötet den 29 mars 1979 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk kommitté som hade att utreda och lägga förslag till organisation för kommunens byggnadsverksamhet. KF beslöt vid sammanträde den 26 februari 1981 § 41, att godkänna kommitténs förslag till ändrad organisation av kommunens byggnadsverksamhet och att anta nytt reglemente för fastighetsnämnden och dess nya organ, byggnadsutskottet. Fullmäktigebeslutet innebar att det inom fastighetsnämnden skulle bildas ett byggnadsutskott bestående av fem ledamöter. Byggnadsutskottet skulle handlägga kommunens nybyggnadsverksamhet samt, efter särskilt delegationsbeslut, mera omfattande om- och tillbyggnader samt underhållsfrågor avseende de fastigheter som fastighetsnämnden förvaltade. Byggnadsutskottets protokoll upphör med utgången av 1986. Något formellt beslut om utskottets upphörande verkar inte finnas utan det synes som om besluten om nybyggnader övergått till att tas i fastighetsnämnden.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar