Arkivbildare: Lunds kommun. Byggnadsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Byggnadsnämnden
SBK, stadsbyggnadskontoret, stadsarkitektkontoret, stadsingenjörskontoret, lantmäteriavdelningen, bevaringskommittén
16
1971 -
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDEN (1971- ) Kravet på en byggnadsnämnd i alla städer och stadsliknande samhällen infördes i 1931 års byggnadsstadga. Sedan 1947 måste varje kommun ha en byggnadsnämnd eller ett motsvarande organ.(Före 1971, se LUNDS STAD. BYGGNADSNÄMNDEN). Byggnadsnämnden beslutar om tillstånd att bygga (bygglov), tillstånd att riva, tillstånd till större markarbeten samt förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Byggnadsnämnden utför tillsyn av att byggnaden uppförs på det sätt som lagstiftningen kräver om säkerhet, tillgänglighet etc. Många beslut inom dessa områden tas på delegering, det vill säga av tjänstemän på den politiska nämndens uppdrag och efter nämndens riktlinjer. Om ett bygge sker utan tillstånd eller inte uppfyller ställda krav (ett s.k. svartbygge) kan byggnadsnämnden utfärda sanktioner mot byggherren, till exempel krav på rivning mot vite. Nämnden ansvarar för fysisk planering, d.v.s. planer för markanvändning och byggande inom större områden som delar av kvarter, stadsdelar eller hela kommunen (områdesbestämmelser, detaljplaner och översiktsplaner.) Vissa beslut inom dessa områden tas av kommunfullmäktige. 1971-1991 hade byggnadsnämnden två förvaltningar för att sköta hanteringen av dess ärenden - stadsarkitektkontoret (STARK) och stadsingenjörskontoret (STING). STARK ansvarade för den fysiska planeringen inom kommunen, handlade byggnadslovsärenden mm. STING svarade för kommunens mätningsväsende, bl a innefattandes kartframställning, tomtindelningar. På STING fanns även Lunds kommunala fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet, båda formellt fristående från byggnadsnämnden. Rätten att meddela strandskyddsdispens var och är något som Länsstyrelsen delegerar till kommunerna. Strandskyddslagen tillkom 1950 och reviderades 1965 i och med strandskyddsbestämmelserna i naturvårdslagen (SFS 1964:822). De bestämmelser som gäller idag finns även i miljöbalken (1998:808). 1992 ersattes stadsingenjörskontoret av Lunds lantmäteri. 2002 omorganiserades byggnadsnämnden förvaltningar till en, Stadsbyggnadskontoret, SBK. SBK består av stab samt de fem avdelningarna administrativa avdelningen, strukturavdelningen, planavdelningen, bygglovavdelningen och lantmäteriavdelningen. T.o.m. 2000 registrerades bygglovsärenden analogt i ett kartotek (en uppsättning förvaras på stadsarkivet och en på stadsbyggnadskontoret) och akterna hanterades endast på papper, förutom ritningar som mikrofilmades, se serie J 1). 2000 införskaffade stadsbyggnadskontoret verksamhetssystemet Winbär och upprättade från samma år alla typer av lovärenden (se serie D 1 A) i systemet. 2010 (?) ersattes Winbär av verksamhetssystemet Bygg-Reda. Bevarandehandlingar överfördes då från Winbär-systemet till Bygg-Reda-systemet.

Placering

6856

Länkar

Det finns inga länkar