Arkivbildare: Lunds kommun. Biblioteksnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Biblioteksnämnden
Stadsbiblioteket, bibliotek
44
1864 - 1995
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. BIBLIOTEKSNÄMNDEN/ LUNDS STADSBIBLIOTEK (1971-1995) År 1864 beslöt man att inrätta ett stadsbibliotek i Lund. Pengar och böcker insamlades av några för saken intresserade, och sedan en styrelse tillsatts av kyrkostämman kunde biblioteket följande år börja sin verksamhet med en anspråkslös samling gåvoböcker. Biblioteket inhystes under de första fem åren av sin tillvaro i ett litet rum i pastorsexpeditionen och saknade alla medel till sitt underhåll utöver vad som inflöt i form av gåvor. 1870 flyttades biblioteket till Södra skolans (Vårfruskolans) vind och anlitades någon tid endast helt obetydligt. Utlåningsarbetet gick i tur bland styrelsens ledamöter. 1881 lyckades man emellertid få skolrådets tillstånd att flytta ned i en skolsal. Stadsfullmäktige beviljade årliga anslag, till att börja med 350 kr./år. År 1901 blev förhållandena bättre. Kyrkostämman avslog detta år biblioteksstyrelsens anhållan om anslag. I stället åtog sig stadsfullmäktige att helt sörja för bibliotekets underhåll. Biblioteket flyttade till Församlingshemmet Ugglan. 1914 avskaffades låneavgiften för gott. Statsbidrag utgick för första gången - 400 kr i form av bundna böcker valda ur en lista över böcker lämpade för folkbibliotek. År 1919 väcktes förslag i stadsfullmäktige om bidrag till Lunds arbetarbibliotek, som inrättats 1892 och ägdes av Lunds arbetarkommun. I detta sammanhang föreslog drätselkammaren, att detta bibliotek skulle samarbeta med stadsbiblioteket. Efter flera års utredning av frågan beslöts 1927 om sammanslagning av de båda biblioteken som fick nya lokaler i stadshuset. En stadsbibliotekarietjänst inrättades. Den nya stadsbibliotekarien, fil.lic. Lisa Rolf åstadkom en fullständig omorganisation av de sammanslagna biblioteken. 1928 deponerades ABF-biblioteket till större delen i stadsbiblioteket som nu flyttar till Kyrkogatan. 1937 togs frågan om nya bibliotekslokaler upp för första gången. 1946 övertog stadsbiblioteket utlåningsverksamheten i Mårtenslunds och Ribbingska sjukhemmets bibliotek. 1960 anlitades arkitekt Flemming Lassen för att ta fram förslag till nytt stadsbibliotek. Skissarbetet pågick under augusti 1960-dec 1966, projekteringstiden var januari 1967-maj 1968 samt byggtiden den 10 maj 1968-mars 1970. Invigningsdatum av det nya stadsbiblioteket var den 14 maj 1970. 1965 startade Boken kommer, verksamheten med hembesök till rörelsehindrade och pensionärer. Den 25 april 1983 fattade biblioteksnämnden principbeslut om att ansluta Lunds stadsbibliotek till BUMS - Bibliotekstjänsts utlånings- och mediakontrollsystem. Datorisering av bibliotekets kataloger genomfördes 1990. Biblioteksnämnden upphörde i och med 1995 års utgång, varefter verksamheten övertogs 1996-01-01 av den då nybildade KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Under 1999 fick stadsbiblioteket en genomgripande ombyggnad samt infördes ett nytt datasystem med möjlighet att reservera böcker via internet. Sagoskåpet invigdes.

Placering

384

Länkar

Det finns inga länkar