Arkivbildare: Lunds kommun. Arbetslöshets-och hjälpkommittén/ Arbetslöshetsnämnden

Grunduppgifter

Lunds kommun. Arbetslöshets-och hjälpkommittén/ Arbetslöshetsnämnden
40
1914 - 1979
Lund
  • 128100000 Lunds kommun
LUNDS KOMMUN. ARBETSLÖSHETS- OCH HJÄLPKOMMITTÉN/ ARBETSLÖSHETS- KOMMITTÉN/ ARBETSLÖSHETSNÄMNDEN (1914-1979) Kommunala arbetslöshetskommittéer fanns 1914-44. Enligt SFS 1914:237 utgick understöd till medellösa arbetslösa samt statsbidrag till detta. Verksamheten skulle skötas av arbetslöshets- och hjälpkommittén, men kunde även skötas av kommunalnämnd eller motsvarande myndighet. Kommittéernas verksamhet reglerades genom kungörelse om statsbidrag till arbetslöshetshjälp 7/7 1922. Liknande bestämmelser fanns i SFS 1934:434, som delvis upphävdes av 1944:476 men i vissa delar gällde till 1/7 1949, då arbetsmarknadsorganen helt förstatligades. På stadsfullmäktiges sammanträde den 25 september 1914, § 189, angående tillsättande av en arbetslöshets- och hjälpkommitté för staden Lund, upptogs denna fråga eftersom det kommit in ett kungligt cirkulär den 18 augusti 1914 till länsstyrelsen i vilket kommunerna anmodades att tillsätta kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittéer p g a den rådande situationen (1:a världskriget). Kommittén ändrade namn till arbetslöshetskommittén på fullmäktiges sammanträde den 16 september 1921, § 287. Arbetslöshetskommittén efterträddes 1945 av arbetslöshetsnämnden. Nämnden hade till uppgift att vidtaga eller främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna därav. Arbetslöshetsnämnden fanns med fram till utgången av 1979, då fullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle vara arbetslöshetsnämnd fr. o m den 1 januari 1980 (KF 1979-12-13, § 322). Som skäl till nedläggningen angavs att arbetslöshetsnämndens insatser successivt minskat under åren för att mot slutet upphöra helt.

Placering

147

Länkar

Det finns inga länkar