Arkivbildare: Genarps storkommun. Vägföreningen

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Vägföreningen
805
1962 - 1969
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. VÄGFÖRENINGEN En vägförening i Genarps samhälle bildades den 2 juli 1962 i enlighet med lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar. I samband med vägföreningens bildande presenterade Genarps kommun en utredning med förslag om upprustning av gatunätet i Genarps samhälle. Vägföreningens ändamål var att ombesörja och bekosta väghållningen (byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning) för de vägar som ingick i föreningens ansvarsområde. Styrelsen bestod av 5 ledamöter, varav en utsågs av länsstyrelsen. På vägföreningens första medlemsmöte den 9 februari 1963 beslutades om att föreningens administrativa verksamhet skulle förläggas till kommunalkontoret. I vägföreningens första verksamhetsberättelse för 1963 hade gator och vägar inom föreningens verksamhetsområde iordningsställts för en kostnad av 256,000 kr. Arbetena hade bestått i asfaltbeläggning på 10,900 kvm gata samt iordningställandet av den huvudsakliga delen av föreningens övriga vägar till prima grusväg, avsedd att i en snar framtid permanentbehandlas. Snöröjning och sandning hade utförts vid behov under vintern. Slutorden i 1963 års verksamhetsberättelse uttalade ett tack till föreningens medlemmar för dess förståelse för de olägenheter som gatu- och vägarbete alltid för med sig samt vill därjämte uttala den förhoppningen att föreningens fortsatta verksamhet skall leda till att vägar och gator på kortast möjliga tid må kunna iordningställas på det bästa möjliga sättet. Vägföreningens avveckling inleddes på vägföreningens styrelsemöte den 6 mars 1967 § 2 angående förslag till asfaltering av föreningens vägar, där man konstaterade att då Genarps kommun inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att inlemmas i en större administrativ enhet (Lunds kommunblock) är det av synnerligen stor vikt att gatorna befinner sig i ett tillfredställande skick. Den standard som råder vid ett dylikt tillfälle kommer kanske annars att bilda norm för den framtida standarden. Styrelsen föreslog därför kommunalfullmäktige i Genarp att: Kommunen övertager vägföreningens uppgifter beträffande vägunderhållet inom hela föreningens område samt låter verkställa asfaltering av gatorna enligt av föreningen uppgjort program samt svara för medelsanskaffning härför, förslagsvis genom upplåning. Kommunalfullmäktige beslutade på sammanträdet den 16 mars 1967 § 16 i enlighet med förslaget att överta vägunderhållet av föreningens vägar samt asfaltering av desamma. På föreningens sista årsmöte den 11 juni 1969 beslutades om att föreningen skulle träda i likvidation och avveckla sin verksamhet.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar