Arkivbildare: Genarps storkommun. Vatten-och avloppsverksstyrelsen

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Vatten-och avloppsverksstyrelsen
804
1954 - 1958
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. STYRELSEN FÖR GENARPS VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Några år efter Genarps storkommuns tillblivelse (1952) insåg kommunalnämnden, som dittills hållit i Genarps vatten- och avloppsfrågor att det behövdes en facknämnd för dessa frågor. Kommunalnämnden föreslog därför Genarps kommunalfullmäktige att tillsätta en vatten och avloppsnämnd på fullmäktiges sammanträde den 24 juni 1954, vilket KF beslutade om, med den skillnaden att istället för nämnd blev det en styrelse för vatten- och avloppsverksfrågor (VA-frågor). Den nya styrelsen blev snabbt inkastad i frågeställningar kring VA-frågor. Genarps storkommun var i ett expansivt skede med mycket nybyggnation. Den 2 september 1954 gav kommunalnämnden den nya styrelsen i uppdrag att utreda frågan om vattenförsörjning av fastigheter på Genarp 5 och Stättehus 1. Samtidigt tryckte folkskolestyrelsen på för att vatten- och avloppssystemets 3:e etapp, varom ansökan om tillstånd redan ingivits, snarast möjligt måtte komma till utförande. Anledningen härtill är att vattnet vid Genarps skolor är av mindre tillfredställande kvalité och vad det beträffar mellanskolans brunn har analys härifrån visat att vattnet icke är användbart som dricks- och hushållsvatten, varför ett provisorium med uppsättandet av dricksvattenfontäner måst tillgripas. Kommunalfullmäktige beslöt enhälligt att utbyggnad av vatten och avlopp i enlighet med förslagen skall verkställas så snart erforderligt tillstånd därtill erhållits (KF:s protokoll 2/9 1954 § 47). Vatten- och avloppsverksstyrelsen i Genarp blev inte långlivad. På kommunalfullmäktiges sammanträde den 13 december 1956 § 88 angående utseende av ledamöter för VA-verksstyrelsen för tiden 1957-1960 påpekade ledamoten Nils Nilsson, att då ingen större utbyggnad av vatten och avlopp är förestående inom den närmaste framtiden det kunde ifrågasättas om det var nödvändigt att utse en särskild styrelse för denna del av förvaltningen. Han föreslog att hälsovårdsnämnden skulle fungera som styrelse för vatten och avloppsverket i Genarp. Med röstsiffrorna 11 röster mot 10 för att inte utse någon särskild VA-verksstyrelse utan att låta hälsovårdsnämnden sköta frågorna beslutade kommunalfullmäktige att lägga ner VA-verksstyrelsen vid 1956 års utgång.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar