Arkivbildare: Genarps storkommun. Valnämnden

Grunduppgifter

Genarps storkommun. Valnämnden
803
1964 - 1973
Genarp
  • 128100024 Genarps kommun 1863-1973
GENARPS STORKOMMUN. VALNÄMNDEN T o m 1909 valde kommunalstämman i landskommuner ledamöter till kommunalnämnden, och i kommunalstämman ingick alla röstberättigade. Kommunalstämman valde elektorer som utsåg ledamöter i landstingen, som i sin tur valde ledamöter till första kammaren från 1866. Valkretsar på landet var härad eller domsaga. Valen var personval, inte partival, även om riksdagsmannakandidater från 1887 års kamp om frihandel kontra spannmålstullar avkrävdes besked om sina åsikter i för väljarna viktiga frågor. 1910 infördes genom vallagen 1909 det proportionella valsystemet, som vi med vissa justeringar fortfarande har. Landet indelades i valkretsar för val till andra kammaren, och i varje valkrets skulle det finnas en valnämnd, som skulle granska och justera de röstlängder som upprättades av häradsskrivare och förrätta valet. De kommunala valen och landstingsvalen skedde fortfarande på kommunalstämman efter kommunalt upprättade röstlängder. Vid årets första ordinarie kommunalstämma i Gödelöv den 18 mars 1910 § 2, företogs enligt den nya kommunallagen av 1909-05-26 val av fyra ledamöter och två suppleanter till den valnämnd som hade att förrätta riksdagsmannaval för Torna härads valdistrikt. Enligt SFS 1920:796, lag om val till riksdagen, ändrad 6/6 1930 genom lag om kommunalval 1930:253, skulle även kommunala val förrättas av valnämnd, där länsstyrelsen utsåg ordförande + suppleant och kommunen utsåg övriga ledamöter. En översyn av vallagstiftningen pågick inför valen 1970, vilket resulterade i en lag som föreskrev att riksdags- och kommunval skulle hållas samtidigt och inte på skilda valdagar som varit fallet tidigare.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar