Arkivbildare: Lunds stad. Tandpolikliniken

Grunduppgifter

Lunds stad. Tandpolikliniken
172
1937 - 1941
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. TANDPOLIKLINIKEN Det var statens sjukvårdskommitté som 1935 avlämnade sitt betänkande (SOU 1935:46), med förslag att skoltandvården och folktandvården skulle falla under landstingens ansvarsområde. I Lund tillsatte stadsfullmäktige en tandpoliklinik- kommitté som i skrivelse den 1 augusti 1936 till stadsfullmäktige konstaterade att tandvårdsfrågans lösande inom landstingen skulle dra ut på tiden och föreslog att folktandvården för Lunds vidkommande skulle ordnas omedelbart genom kommunalt initiativ. Man pekade även på vikten av att den redan införda skoltandvården behövde följas upp med erbjudande om fortsatt billig tandvård, inte minst för åldersgruppen 14-19 år. Fullmäktige beslutade den 19 mars 1937, § 58, att upprätta en kommunal tandpoliklinik samt att välja en interimsstyrelse med uppdrag att snarast möjligt uppgöra ett förslag till reglemente för klinikstyrelsen och att förhyra lokaler för kliniken samt anskaffa erforderlig utrustning. Fullmäktige beslutade den 22 oktober 1937, § 250, om antagande av reglemente för tandpolikliniken samt att vid kliniken anställa en tandläkare/föreståndare mot ett årligt arvode av 8,000 kr + 10 % av taxorna, en tandtekniker mot ett årligt arvode av 3,000 kr och en tandsköterska mot ett årligt arvode av 2,000 kr. Den kommunala tandpolikliniken fortsatte att bedriva sin verksamhet fram till och med 1941. Detta år lät Malmöhus läns landsting uppföra en distriktstandpoliklinik vid hörnet av Lilla Tvärgatan och Grynmalaregatan och som startade sin verksamhet i januari 1942. Fullmäktige beslutade att staden skulle bidra till landstingets satsning på tandvård i Lund genom att på kommunens bekostnad låta uppföra den byggnad i vilken tandläkarmottagningen skulle ligga, Stfm:s protokoll den 25 april 1941, § 106, och den 30 maj 1941, § 149. I styrelsens för Lunds kommunala tandpoliklinik sista verksamhetsberättelse för 1941 skrev man: Dock är att hoppas och förvänta, att staden även i fortsättningen skall ställa tillräckliga medel till förfogande, så att tandvårdsmöjligheterna för de mindre bemedlade i samhället icke skola behöva försämras. Staden Lund fortsatte att stötta mindre bemedlade personers tandvård genom att tillsätta en tandvårdsnämnd fr o m 1942 som hade att besluta om personers rätt till kommunalt bidrag till sin tandvård. Se Lunds kommun. Tandvårdsnämnden.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar