Arkivbildare: Lunds stad. Sten- och grusaffären

Grunduppgifter

Lunds stad. Sten- och grusaffären
Hardeberga stenbrott, stenkross, stenbrottet i Hardeberga
171
1914 - 1936
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. STEN- OCH GRUSAFFÄREN Efter framställning under år 1914 från styrelsen för stadens järnvägar om anläggande av ett stenkross- och sorteringsverk fick järnvägsstyrelsen i uppdrag av stadsfullmäktige att åt staden förvärva rätten till sten-, jord- och grustäkt å fastigheterna 29/128 mantal nr 1 Sularp, 35/1128 mantal nr 1 Fågelsång samt 1/4 mantal 20 Södra Sandby och driva stenbrytning i Sularp. Under år 1915 inköptes stenbrottet vid Norretorp i Hardeberga och vid Lunds Södras bangård fanns tidigare ett sorteringsverk som även kom att disponeras. Under år 1917 uppkom förslag att stenaffären skulle överlåtas på ett aktiebolag och en kommitté tillsattes för att utreda frågan. Den 24 maj 1918 beslöts att överlåta Lunds stads stenaffär till ett aktiebolag. Men vid sammanträde med stadsfullmäktige 29 november samma år fastställdes i stället att kommittén skulle utreda om möjlighet fanns för att upplåta med nyttjanderätt stenaffären till enskild. Då man förgäves försökt utarrendera stenbrottet tillsatte stadsfullmäktige 1919 en särskild styrelse för omhänderhavande av förvaltningen av stadens grusaffär. Första sammanträde med styrelsen hölls den 9 augusti samma år. Den 25 januari 1935 skrev drätselkammaren till stadsfullmäktige att åtgärder borde vidtagas för att snarast möjligt få till stånd en försäljning av företaget. Stenaffären hade visserligen under de gångna åren kunnat bestrida samtliga sina utgifter av sina driftsinkomster, således även utgifterna för kapitalökning men de ekonomiska utsikterna för framtiden likväl ansågs ovissa. En kommitté som tillsatts av drätselkammaren utredde frågan om försäljning och under våren 1936 inkom ett förslag till kontrakt om överlåtande av stenaffären till företagets disponent, Oscar Olsson. Sten- och grusaffären övertogs av disponent Olsson enligt stadsfullmäktiges beslut 1 april 1936.

Placering

34

Länkar

Det finns inga länkar