Arkivbildare: Lunds stad. Stadsrevisionen

Grunduppgifter

Lunds stad. Stadsrevisionen
Siffergranskarne av Lunds stads räkenskaper
170
1913 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. STADSREVISIONEN Revisorer har granskat stadens/ kommunens räkenskaper sedan kommunens tillblivelse 1863. På stadsfullmäktiges sammanträde 13 dec. 1912 beslutades om en större omorganisation av stadsrevisionen. Ny instruktion för stadsrevisionen och siffergranskarne av Lunds stads räkenskaper antogs. I § 1 moment 1 stadgas att "Granskningen av Lunds stads kommunala förvaltning och räkenskaper, vilken granskning avser alla av stadsfullmäktige tillsatta förvaltningsmyndigheter och kommittéer ävensom andra kommunala myndigheter och styrelser i fråga om mot redovisningsskyldighet ur stadens kassa anslagna medel liksom ock beträffande förvaltningen i övrigt, skall verkställas av en stadsrevision, bestående av nio revisorer med fem suppleanter”. Moment 2: Förberedande granskning av räkenskaperna utföres av avlönade siffergranskare enligt för dem utfärdad instruktion och stadsrevisionens föreskrifter. Efter kommunreformen 1971 övergick stadsrevisionen till att heta kommunrevisionen. Se Lunds kommun. Kommunrevisionen.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar