Arkivbildare: Lunds stad. Saluhallsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Saluhallsstyrelsen
166
1909 - 1954
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SALUHALLSSTYRELSEN Det var kommunalpolitikern Christian Bülow som den 7 september 1899 lämnade in en motion till stadsfullmäktige om byggandet av en saluhall i Lund. Han ansåg det vara otidsenligt att bedriva handel av födoämnen ute i det fria på stadens torg. Stadsfullmäktige beslöt den 15 december 1899 tillsätta en särskild utredningskommitté som kom fram till tre förslag: 1. Saluhall på västra delen av Mårtenstorget 2. Friliggande Saluhall med öppen gata mellan Vårfrugatan och Mårtenstorget 3. Täckt passage med saluhall mellan Mårtenstorget och Stortorget När frågan behandlades vid stadsfullmäktiges sammanträde den 31 januari 1902, yttrade sig tre ledamöter, däribland Christian Bülow, för att fullmäktige, i enlighet med drätselkammarens och hälsovårdsnämndens förslag, skulle besluta att bygga en friliggande saluhall. Men sju ledamöter ansåg att det inte förelåg något trängande behov och yrkade att behandlingen av frågan tills vidare skulle skjutas upp, vilket också blev fullmäktiges beslut. Förslaget att bygga en saluhall i Lund lades i malpåse. Det skulle dröja till den 14 april 1905 innan fullmäktige på nytt tog upp frågan om saluhall. Arkitekt Salomon Sörensen fick uppdraget att rita saluhallen och byggmästare A P Månsson att bygga den till en byggkostnad på 180 000 kr. Bygget påbörjades 1907 och var ett år senare så långt framskridet att de ansvariga lät mura in en sten med årtalet 1908 vid torgportalen. Butikerna utmed Västra Mårtensgatan kunde uthyras till den 1 april och salustånden inne i hallen senare under samma månad. Till att förvalta saluhallen utsågs en särskild styrelse som tillträdde 1909. I förslaget till reglemente för styrelsen av den 15 mars 1909 kunde man bl a läsa, att butikerna i Saluhallen inte skulle få användas till annat än handel med livsförnödenheter, frukt och blommor. Styrelsen förbehöll sig rätten att förbjuda handel med varor som luktade illa. Saluhallens högtidliga invigning ägde rum den 21 april 1909 i närvaro av medlemmar ur stadsfullmäktige och magistrat samt en talrik allmänhet. Saluhallsstyrelsens verksamhet upphörde 1954 Se Nils Palmborgs bok Härliga matvaror och starka känslor, historien om Saluhallen i Lund. Utgiven 1994.

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar