Arkivbildare: Lunds stad. Polisnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Polisnämnden
162
1926 - 1964
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. POLISNÄMNDEN Den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen hade genom ledamoten Anders Eriksson avlämnat en motion om tillsättande av polisnämnd för stadens polisdistrikt enligt fullmäktiges protokoll den 20 november 1925, § 264. Yttranden begärdes från magistraten, drätselkammaren och beredningsutskottet. Motionen grundades på lagen 6 juni 1925 om polisväsendet i riket. I dess 13 § stadgades att i kommun, som bildade eget polisdistrikt, må polisnämnd tillsättas. Polisnämndens ansvarsområden var av administrativ natur, såsom att upprätta förslag till löne-, omkostnads- och pensionsstat för polisväsendet i polisdistriktet samt förslag till erforderliga ändringar i dess polisorganisation. Polisnämnden bestod av fem ledamöter med lika många suppleanter. Beslutet om tillsättande av polisnämnden togs på fullmäktigemötet den 29 januari 1926, § 33. Genom beslut vid 1962 och 1964 års riksdagar beslutades det att polisen i Sverige skulle bli statligt styrd från år 1965, varför polisnämnden för Lunds polisdistrikt lades ner efter 1964.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar