Arkivbildare: Lunds stad. Pensionärshemsstyrelsen

Grunduppgifter

Lunds stad. Pensionärshemsstyrelsen
Styrelsen för Lunds stads pensionärshem
160
1939 - 1966
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PENSIONÄRSHEMSSTYRELSEN Under 1920- och 30- talen uppfördes i Sveriges kommuner pensionärshem uppförda med statsbidrag för att bereda subventionerad bostad för folkpensionärer som annars skulle belasta fattigvården, d v s folkpensionen räckte inte till hyra på öppna marknaden. Lunds stadsfullmäktige tillsatte en kommitté för att utreda frågan om uppförande av bostadshus åt vissa äldre understödstagare inom den öppna fattigvården. Kommittén inkom den 7 maj 1938 med förslag på att uppföra ett pensionärshem på stadsägan nr 693 på Gernandtska lyckan med adress Prennegatan 10. Arkitekt Gun Sjödin. Byggnaden uppfördes i två etapper 1939 och 1941. Trevåningsbyggnad där varje våningsplan inrymde 16 små enkelsidiga lägenheter med sovalkov och kokvrå. Stadsfullmäktige beslutade den 26 augusti 1938, § 202, om uppförande av nybyggnad för pensionärshem på stadsägan 693 samt att när byggnaden stod klar utse en styrelse för skötseln av hemmets angelägenheter, dock inte ekonomin som förbehölls drätselkammaren. Genom åren skedde en utbyggnad av antalet pensionärshemslägenheter. 1966 redovisade styrelsen 283 st. plus 101 st. "insprängda pensionärslägenheter". Pensionärshemsstyrelsen blev ansluten till socialbyråns organisation genom beslut i fullmäktige den 15 december 1961, § 392. I samband med en omorganisation 1967, då socialbyrån upphörde och övergick till socialvårdsstyrelse, upphörde pensionärshemsstyrelsen den 1 januari 1967.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar