Arkivbildare: Lunds stad. Pensionskommittén

Grunduppgifter

Lunds stad. Pensionskommittén
157
1905 - 1937
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PENSIONSKOMMITTÉN I skrivelse till stadsfullmäktige den 26 augusti 1904 tog drätselkammaren upp frågan angående ordnandet av stadens pensionsväsen. I skrivelsen stod bl. a. ”Tid efter annan hafva stadsfullmäktige haft sig förelagdt att pröfva inkomna ansökningar om pension såväl från tjänstemän, betjänte och arbetare, hvilka lämnat eller stått i begrepp att afgå från befattningar i staden tjänst, som ock från änkor efter tjänstemän och betjänte…” Skrivelsen avslutades med att till stadsfullmäktige hemställa (yrka) ”att stadsfullmäktige måtte finna lämpligt tillsätta en kommitté med uppdrag att inkomma med utredning i ärendet samt med ett så vidt möjligt fullständigt förslag till ordnandet af stadens pensionsväsen.” På sammanträdet den 14 oktober 1904, § 169, beslutade fullmäktige att tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda behovet av pensionsrätt för magistratens ledamöter samt tjänstemän, betjänter och arbetare, att avge betänkande i frågan samt inkomma med förslag till pensionsbestämmelser. Pensionskommittén fortsatte med sitt arbete till man i skrivelse av den 20 januari 1937 till stadsfullmäktige ansåg att man i och med framläggandet av förslag om ändring i 1906 års reglemente för lärarpersonalens kommunala tilläggspensioner fullgjort sitt uppdrag och att pensionsstyrelsen i fortsättningen skulle sköta stadens pensionsfrågor. Stadsfullmäktige beslutade den 19 februari 1937, § 35, att befria pensionskommittén från dess uppdrag.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar