Arkivbildare: Lunds stad. Pantlåneinrättningen

Grunduppgifter

Lunds stad. Pantlåneinrättningen
156
1907 - 1967
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. PANTLÅNEINRÄTTNINGEN Fattigvårdsstyrelsen i Lund tillskrev 1898 stadsfullmäktige angående inrättande av ett stadens pantlånekontor, då det var ganska allmänt att man genom pantsättning av kläder, husgeråd och andra persedlar lånade pengar hos privata pantlånekontor mot hög ränta och kort omsättningstid. Stadsfullmäktige biföll år 1906 ett kommittéförslag om att en offentlig pantlåneanstalt skulle inrättas och drivas av en av staden tillsatt styrelse. Lokal inrättades i fastigheten Råbygatan 10, den s.k. Sylwanska gården, i vilken pantlåneinrättningen var förlagd tills den upphörde. Sedan till föreståndare utsetts skomakaren Nils Wikander öppnades inrättningen den 1 oktober 1907 och inlämnades den 2 oktober den första panten, en damkappa, vilken belånades för 2 kronor. "Osedvanligt billiga lånevillkor" för tiden (två öre per krona och månad) väckte först en viss misstro, men slog på 25 år ut tre privata pantlånare, som tog minst dubbelt så mycket betalt. Ett genomsnittligt lån i Lunds kommunala pantbank låg 1907-1916 på sju till åtta kronor. Det motsvarar ungefär 400 kronor i dagens penningvärde (2018). 1949 var maxlånebeloppet 700 kronor, oavsett föremålets värde. Stadsfullmäktige beslöt den 25 februari 1955 att styrelsen för pantlåneinrättningen skulle upphöra med sin verksamhet och skulle pantlåneinrättningen i fortsättningen lyda under drätselkammaren. Efter framställningen från drätselkammaren beslöt stadsfullmäktige den 26 februari 1965 att den av staden bedrivna pantlånerörelsen skulle nedläggas. Inrättningen hade spelat ut sin roll när det blev billigare att låna i bank och lättare att få socialbidrag. Pantlåneinrättningen stängdes under 1967, sedan man upphört med utlämnande av lån och låntagarna beretts möjlighet återbetala sina lån. Därefter saknade staden pantbank fram till 2012, då Nordens största pantbank, Sefina pantbank, etablerade sig i Lund.

Placering

103

Länkar

Det finns inga länkar