Arkivbildare: Lunds stad. Odlingsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Odlingsnämnden
155
1918 - 1920
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. ODLINGSNÄMNDEN Vid tiden för första världskrigets slutfas, 1918, var livsmedelsbristen stor i Sverige. Trots att Sverige hade förklarat sig vara neutralt, blev man ändå utsatt för krigets påfrestningar genom blockader som uppsatts av de krigförande nationerna. För att främja jordbrukets och dess binäringars produktion under skördeåret 1918 tillsattes den 7 december 1917 en produktionskommitté som gjorde upp förslag till betydligt höjda minimipriser vid statsinköp från odlare av under 1918 producerad spannmål, ärtor och potatis. Detta bifölls av riksdagen, och en statens odlingskommitté fick i uppdrag att leda åtgärderna för ökad produktion. Inom varje hushållningssällskaps förvaltningsutskott tillsattes ett odlingsråd och under dessa i varje landskommun en odlingsnämnd att med råd och dåd främja nyodlingar, avdikningar och andra jordförbättringar samt att övervaka jordbrukets behöriga skötsel. (Wikipedia). På förslag från Lunds livsmedelsnämnd beslutade Stadsfullmäktige på sammanträdet den 24 maj 1918, "att en odlingsnämnd enligt Kungl. instruktionen för odlingsorganisationen av den 16 april 1918 skulle tillsättas inom staden Lund." Odlingsnämnderna utgjorde den lokala delen av odlingsorganisation. Odlingsorganisationen skulle verka för "den svenska jordens utnyttjande på med hänsyn till tidsläget bästa sätt". Man skulle på olika sätt verka för att främja jordbrukets produktion. Odlingsnämnden i Lund var verksam till 1920.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar