Arkivbildare: Lunds stad. Lund-Bjerred spårvägsaktiebolag

Grunduppgifter

Lunds stad. Lund-Bjerred spårvägsaktiebolag
Järnväg
148
1898 - 1910
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LUND - BJERRED SPÅRVÄGSAKTIEBOLAG Det var 14 personer från Lund och dess omnejd som inbjudit intresserade för en förbättrad samfärdsel mellan Lund och Bjärred samt mellanliggande orter till sammanträde den 19 augusti 1896 för att diskutera frågan om en järnvägslinje Lund - Bjärred. Då intresse härför fanns tillsattes en interimsstyrelse för att ordna med bl.a. aktieteckning för bildande av ett spårvägsbolag. Efter att aktieteckning skett kallades till bolagsstämma den 18 februari 1898, varvid bolagsordning fastställdes och styrelse utsågs. I augusti 1900 erhöll bolaget Kungl. Maj:ts resolution å koncession för driften av spårvägen. Den 24 juli 1901 öppnades spårvägen för allmän trafik. Vid sammanträde den 9 april 1910 beslöt styrelsen att lägga ner driften av järnvägen den 13 april 1910 på grund av dålig ekonomi, men trafiken upprätthölls tills vidare av SJ. Då motion inlämnats till stadsfullmäktige i Lund om stadens övertagande av järnvägen och då de personer, som motionerat i ärendet, iklädde sig garanti intill 10,000 kr. återupptog spårvägsbolaget driften igen den 25 april 1910, men beslöts att under året avveckla bolaget. Under 1911 och 1912 drevs spårvägen i samtrafik med Lund - Harlösa järnväg av ett förvaltningsutskott utsett av drätselkammaren i Lund. 1912-1940 ingick spårvägen Lund - Bjerred i Bjerred - Lund - Harlösa Järnväg, BLHJ, ägd av Lunds stad, men driften nedlades den 15 juni 1939.

Placering

48

Länkar

Det finns inga länkar