Arkivbildare: Lunds stad. Luftskyddsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Luftskyddsnämnden
147
1938 - 1947
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. LUFTSKYDDSNÄMNDEN Under 1930-talet utvecklades länders flygvapen till att bli ett mycket effektivt och dödsbringande vapen i krig. I takt med flygvapnets utveckling behövde även luftförsvaret förstärkas och utvecklas. I Sveriges kommuner tillsattes särskilda luftskyddsnämnder med ansvar att skydda sina medborgare vid flygattacker mot städer och samhällen. Lunds stads luftskyddsnämnd var verksam under åren 1938-1944 och dess ansvarsområde var att försvåra eller begränsa verkningarna av anfall från luften. Enligt luftskyddslagen, SFS 1937:504, som trädde i kraft den 1 juli 1937, skulle landet delas in i luftskyddsområden. Dessa leddes av en luftskyddschef, som i regel var ortens polischef om inte länsstyrelsen bestämt annorlunda. För att följa luftskyddets planläggning och tillvarata kommunens intresse hade varje kommun rätt att tillsätta en särskild luftskyddsnämnd som antingen kunde sammanträda med länsstyrelsen eller luftskyddschefen. Nämnden skulle bestå av tre till fem personer. Under år 1944 ersattes luftskyddslagen av en civilförsvarslag, SFS 1944:536, vilket innebar att luftskyddsnämnden ersattes av civilförsvarsnämnden. Se Lunds kommun. Civilförsvarsnämnden.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar