Arkivbildare: Lunds stad. Epidemisjukhuset

Grunduppgifter

Lunds stad. Epidemisjukhuset
139
1880 - 1927
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. EPIDEMISJUKHUSET År 1847, då det framkommit, att kolera härjade i Ryssland och man befarade att den skulle kunna spridas till Sverige, fattades beslut om inrättandet av en sundhetsnämnd. Det skedde på allmän sockenstämma med Lunds stads församling den 29 nov.1847. Sundhetsnämnden skulle "i enlighet med Kungl. Maj:ts bestämmelse av den 12 november 1831 ombesörja den allmänna ledningen av sjukvårds- och hälsoanstalterna". Den skulle också ombesörja lokaler för ett kolerasjukhus. Då koleran dök upp 1857, hade man ännu inte lyckats komma längre än att man fick ta Lancasterskolan vid Bredgatan 26 i anspråk som kolerasjukhus, men nu kom ett bygge till stånd. Medel till detta epidemisjukhus lämnades av Sparbanken. Sjukhuset blev förlagt omedelbart norr om Östra Promenaden vid Östra Vallgatan. Det kallades till en början Koppsjukhuset, Farsotssjukhuset, Nya sjukhuset eller Stadens sjukhus. Däri kunde anordnas 36 sängplatser fördelade på tre sjuksalar. Epidemisjukhuset blev så småningom otidsenligt, och stadsfullmäktige tog i början av 1900-talet (1913 och 1916 i drätselkammaren) upp frågan om ett nybygge. För ändamålet förvärvades den gamla seminarietomten vid Getingevägen. Genom att epidemilagen 1919 fastslog att epidemisjukhusvården skulle överföras till landstinget, vilket skedde 1928, så behövde byggnadsplanerna inte fullföljas för stadens del. Sjukhuset revs 1928 och materialet användes till byggnationen av barnkolonin i Glimminge.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar