Arkivbildare: Lunds stad. Hyresnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Hyresnämnden
138
1916 - 1969
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. HYRESNÄMNDEN Under första världskriget 1914-18 kom den första hyresregleringen för att hindra att husägare skodde sig på hyresgästernas bekostnad. Enligt SFS 1917:219 Lag om oskälig hyresstegring infördes tvångsreglering av hyror från 26/5 1917 till 1/10 1918. Lagen gällde stad, köping och municipalsamhälle med över 5 000 invånare. På dessa orter skulle det också finnas kostnadsfri bostadsförmedling. Kunglig Maj:t kunde förordna att lagen skulle tillämpas även i landskommun eller del av sådan, om det behövdes. En kommunal hyresnämnd bestående av ordförande och fyra ledamöter skulle övervaka efterlevnaden. Genom 1918:380 förlängdes hyresregleringen till 31/12 1919, och den förlängdes ytterligare genom 1921:309 t o m 30/9 1923; därefter upphörde den. 1923 bestämdes att bostadsförmedling var obligatorisk i städer med över 30 000 invånare, men Stockholm lade ändå ned sin 1928. 1930 fanns bara bostadsförmedling i Göteborg, Malmö, Gävle, Landskrona och Skara. Enligt lag 22/6 1939 kunde kommunal hyresnämnd sköta bostadsförmedling, om stadsfullmäktige eller kommunalfullmäktige så bestämde. Kommunal hyresnämnd fungerade även som medlingsorgan i hyresfrågor. Från 1969 övertog statlig hyresnämnd uppgiften. Ny lag om hyresreglering mm (1942:429) trädde i kraft 30/6 1942 och ny instruktion för hyresnämnder kom också (1942:431). Bestämmelserna gällde denna gång stad, köping och municipalsamhälle som vid 1942 års ingång hade minst 2 000 invånare. Lagen skulle gälla t o m 30/6 1943 men förlängdes gång på gång (t ex 1968:46). I varje kommun där lagen gällde skulle finnas en hyresnämnd bestående av ordförande, som i regel var jurist, eftersom hyresnämnden fungerade som domstol, och två ledamöter utsedda av kommunen. Hyresnämnden kunde också sköta bostadsförmedling på orten, om kommunalfullmäktige eller stadsfullmäktige så bestämde. Från 1969 inrättades de statliga hyresnämnderna i varje län och övertog de kommunala hyresnämndernas uppgifter. I Lund beslutade stadsfullmäktige den 9 juni 1916, § 180, om inrättande av en hyresnämnd för tiden till den 1 oktober 1917. Därefter dröjde det tills den nya lagen om hyresreglering kom 1942 innan en ny hyresnämnd tillträdde. Denne verkade fram till hyresnämndernas förstatligande 1970.

Placering

39

Länkar

Det finns inga länkar