Arkivbildare: Lunds stad. Hemhjälpsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Hemhjälpsnämnden
137
1944 - 1966
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. HEMHJÄLPSNÄMNDEN Enligt lag SFS 1943:947 utgick statsbidrag till social hemhjälp (ändring 1957). Kommun kunde antingen tillsätta särskild hemhjälpsnämnd eller uppdra åt annan kommunal myndighet att utgöra sådan. Redan 1938 hade stadsfullmäktige beviljat anslag för tillsättande av en hemsyster samt gav i uppdrag åt fattigvårdsstyrelsen att handha tillsynen över hennes verksamhet. Stadsfullmäktige beslutade den 28 januari 1944 att uppdra åt fattigvårdsstyrelsen att vara hemhjälpsnämnd i staden. Som underlag till beslutet förelåg fattigvårdsstyrelsens skrivelse till fullmäktige den 4 januari 1944, i vilken slogs fast att i Lund har sedan flera år tillbaka fattigvårdsstyrelsen handhaft hemsysterverksamheten i staden, som är av samma natur som den nu föreslagna sociala hemhjälpen. Det synes styrelsen lämpligt, att den jämväl i fortsättningen får handha denna verksamhet. Styrelsen har också jämlikt bestämmelserna rörande social hemhjälp utarbetat instruktion för hemvårdarinna, reglemente för en hemhjälpsnämnd och taxa för vårdavgifterna… I verksamhetsberättelsen för 1944 framgår att hjälpbehovet var stort och att ytterligare en hemsyster behövde anställas. Hemsystern har under år 1944 varit ständigt sysselsatt och anslaget till den tillfälliga sociala hemhjälpen har i det närmaste förbrukats. Hemsystern lämnade under året hjälp i 40 hem, varav i 26 fall åt familjer med barn och f. ö. till åldriga makar eller ensamstående åldringar eller invalider. Behovet av hennes hjälp har varierat högst avsevärt. Längsta hjälpen har lämnats till en barnrik familj med sammanlagt 31½ dagar under året, och den kortaste hjälptiden avser en ensamstående åldring, som vid tillfällig sjukdom fick assistens av henne under ett par timmar. Hemhjälpsnämndens sista verksamhetsår var 1966. Fr. o m 1967 ingick hemsysterverksamheten i socialnämnden. För vidare läsning: "Den tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960" av Karin Carlsson.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar