Arkivbildare: Lunds stad. Stiftelsen Nelly och H O Forsbergs Minne/ Lunds stads Spädbarns-och Upptagningshem

Grunduppgifter

Lunds stad. Stiftelsen Nelly och H O Forsbergs Minne/ Lunds stads Spädbarns-och Upptagningshem
Spädbarnshemmet
129
1930 - 1953
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. STIFTELSEN NELLY OCH H O FORSBERGS MINNE/ LUNDS STADS SPÄDBARNS- OCH UPPTAGNINGSHEM I testamente av den 15 september 1927 förordnade framlidne byggmästaren Hans Olsson Forsberg, att sedan några legater av hans kvarlåtenskap utgått till enskilda, resten av kvarlåtenskapen skulle hembjudas staden Lund som gåva. I dödsboet ingick fastigheten kvarteret Kulturen 10 med adress Tomegapsgatan 22, kontanta medel på 22 500 kronor samt möbler o dyl. I testamentet angavs följande villkor för att staden skulle erhålla gåvan: Kvarlåtenskapen ska tillsammans utgöra en stiftelse, benämnd NELLY OCH H O FORSBERGS MINNE. "Stiftelsens uppgift är att gagna vården om de barn, som enligt barnavårdsnämndens beslut äro i behov av samhällets hjälp för att kunna utvecklas till kroppsligen och andligen friska och sunda människor." I stiftelsens reglemente från 1931 stadgas bl. a: "I regel få inga barn, som äro under 6 veckor gamla intagas, utan att de åtföljas av moder, som ammar barnet." "Barn böra i regel icke kvarstanna mera än ett år vid hemmet, dock må barn, som intagas å hemmet utan moder, kunna kvarstanna tills det uppnått 2 års ålder." Vid barnhemmet bedrevs utbildning av barnsköterskor under åren 1932-1949 då den övertogs av yrkesskolan. Verksamheten vid spädbarnshemmet upphörde den 15 juli 1953. Kungl. Maj:t beslöt den 19 januari 1962 om stiftelsens upphörande som självständig institution och dess tillgångar överlämnande till barnavårdsnämnden. Styrelsens sista sammanträde hölls den 24 april 1963 för effektuerande av det kungliga beslutet.

Placering

61

Länkar

Det finns inga länkar