Arkivbildare: Lunds stad. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Fattigvårdsstyrelsen/ Socialnämnden
Fattigvårdsstyrelsen 1864-1956 Socialnämnden 1957-1970
127
1864 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FATTIGVÅRDSSTYRELSEN/ SOCIALNÄMNDEN 1803 antogs vid ett gemensamt sammanträde med deputerade för Lunds akademiska jurisdiktion och stadsjurisdiktionen ett reglemente för de fattigas underhåll i staden, vilket trädde i kraft 1804. Enligt reglementet skulle i staden Lund finnas en fattigdirektion, bestående av valda representanter från de båda jurisdiktionerna samt självskrivna representanter för prästerskapet. Under 1850-talets mitt började benämningen fattigvårdsstyrelse att ersätta fattigdirektion. Fattigdirektionen hade 1820 övertagit driften av Lunds arbetsinrättning. Lunds fattigvård bedrevs under 1800-talet huvudsakligen som öppenvård. Den slutna vården ökade i omfattning 1863, då de första två etapperna av fattigvårdens byggnader på Lilla Algatan stod färdiga. Fattigskolan i Lund, som möjligtvis härstammar från början av 1700-talet, hade under 1830-talet akuta ekonomiska problem, samtidigt som man var i stort behov av en skolbyggnad. Man kunde för framtida utgifter räkna med avkastningen från den s k Hunnerupsmarken, cirka 100 tunnor spannmål per år. Hunnerupsmarken hade skänkts till staden Lund 1567, med villkoret att avkastningen skulle gå till hjälp för de fattigas i Lund underhåll för evig tid. Skomakarmästare Björklund erbjöd fattigdirektionen att köpa hans obebyggda tomt nr 63 på Magle Stora Kyrkogata, vilken i norr gränsade till fattighuset. Tomten inköptes 17/8 1833 av "stadens fattigunderhållningsskyldige". Huset som stod färdigt i slutet av 1835 inhyste såväl fattigskolan som kok-och arbetsinrättningarna för de fattiga. 1918 års fattigvårdslag gällde fram till år 1955, då den ersattes av 1956 års lag om socialhjälp. Året därpå, den 1 januari år 1957, ersattes fattigvårdsstyrelserna av socialnämnder. Den nya lagen innebar bl.a. att reglerna om försörjningsplikt mot anhöriga mildrades och att begreppet hemortsrätt försvann. Socialnämndens uppgifter var bl.a. att bestämma om socialhjälp, lämna allmänheten råd och anvisningar, föra socialhjälpsregister och föra kommunens talan i mål och ärenden som rörde socialhjälpsverksamheten. Socialnämnden kunde även driva ålderdomshem.

Placering

961

Länkar

Det finns inga länkar