Arkivbildare: Lunds stad. Fastighetsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Fastighetsnämnden
133
1955 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FASTIGHETSNÄMNDEN Stadsfullmäktige beslutade den 17 dec. 1954 § 403, om inrättandet av en fastighetsnämnd i Lunds stad. I och med fastighetsnämndens tillkomst överfördes arbetsuppgifter som fram till dess åvilat drätselkammarens byggnadskommitté, samt drätselkammaren i dess egenskap av förmedlingsorgan för bostadsförsörjning och organ för stadens bostadsförmedling. Enligt fastighetsnämndens reglemente 1955 § 1 ansvarade fastighetsnämnden för stadens fastighetsförvaltning genom att förvalta stadens fastigheter jämte byggnader samt koloniområden och övriga jordar ävensom fastigheter, avsedda för barnkolonier samt fritidsändamål. att med uppmärksamhet följa allt, som äger sammanhang med stadens fastighets- och bostadspolitik. att bereda ärenden rörande förvärv eller avhändelse av fast egendom för stadens räkning. att vara stadens förmedlingsorgan jämlikt gällande författningar om främjande av bostadsförsörjning. att handhava stadens bostadsförmedling. att ombesörja husbyggnadsföretags utförande. att vara förvaltningsmyndighet för stadens saluhall ävensom för försäljningsplatserna på stadens salutorg. Fr. o m 1971 se Lunds kommun. Fastighetsnämnden.

Placering

536

Länkar

Det finns inga länkar