Arkivbildare: Lunds stad. Familjebidragsnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Familjebidragsnämnden
132
1940 - 1970
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. FAMILJEBIDRAGSNÄMNDEN I sociala försvarsberedskapskommitténs betänkande (SOU 1939:26) föreslogs att familjeunderstöden, då kallade familjebidrag, både skulle fastställas och betalas ut av kommunala organ. Verksamheten reglerades genom SFS 1940:223 (krigsfamiljebidragsförordningen) och 1940:423 (fredsfamiljebidragsförordningen). Enligt den första skulle i varje kommun finnas en familjebidragsnämnd. Om inte särskild nämnd tillsattes, kunde annan nämnd fullgöra uppgifterna. Verksamheten finansierades till största delen genom statsbidrag. Enligt Kungl. Maj:ts cirkulär den 13 april 1940 om tillämpning av de nya reglerna skulle varje kommun tillsätta en familjebidragsnämnd att ansvara för familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring. Lunds stadsfullmäktige beslutade den 26 april 1940, § 105, att tillsätta en familjebidragsnämnd. Man utsåg arbetslöshetskommitténs arbetsutskott att verka som familjebidragsnämnd. Denna ordning bestod till och med 1966. 1967-1970 lydde familjebidragsnämnden under socialvårdsstyrelsen. Nämnden sista sammanträde var den 14.12.1970, varefter sociala centralnämnden övertog ansvaret för familjebidrag.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar