Arkivbildare: Regionalt arkiv. Skånska skolstyrelseförbundet

Grunduppgifter

Regionalt arkiv. Skånska skolstyrelseförbundet
122
1951 - 1968
Lund
  • 120000000 Skåne län
REGIONALT ARKIV. SKÅNSKA SKOLSTYRELSEFÖRBUNDET På slutet av 1940-talet träffades delegationer från Malmö och Helsingborgs folkskolestyrelser för att diskutera ett utbyte av erfarenheter i administrativa, pedagogiska och sociala angelägenheter. Även folkskolestyrelserna i Lund och Landskrona deltog i viss mån i detta samarbete. Det var vid en konferens den 21 januari 1951 som Malmöhus läns skolstyrelseförbund bildades med representanter från ett sjuttiotal skoldistrikt närvarande. Under 1952 beslöts att omorganisera förbundet till en provinsorganisation, att ändra namnet till Skånska Skolstyrelseförbundet och således medgiva även skoldistrikten i Kristianstads län medlemskap från den 1 juli 1952. Under åren 1954 till 1968 anordnade förbundet varje sommar en tredagarskurs benämnd "Skolan i centrum", som riktades till skoladministratörer. Kursen bjöd på föreläsningar och diskussioner om aktuella skolfrågor. Skånska skolstyrelseförbundets ändamål var att positivt verka för skolans utveckling. Genom anordnande av föredrag, diskussioner, kurser, studiebesök etc. skulle förbundet väcka större intresse för samt sprida kunskap om den svenska skolan. Dessutom skulle man stödja skolstyrelserna med råd och upplysningar samt verka för en i möjligaste mån enhetlig utveckling av skolan i Skåne. Efter tillkomsten av Svenska Kommunförbundet 1 juli 1968 beslutades att Skånska Skolstyrelseförbundet skulle upplösas fr o m årsmötet 1969, enär en dubbelorganisation ansågs föga rationell och att fortsatt kommunalt ekonomiskt bistånd knappast kunde påräknas i den nya situationen.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar