Arkivbildare: Regionalt arkiv. Skånska drätselkammareförbundet

Grunduppgifter

Regionalt arkiv. Skånska drätselkammareförbundet
121
1928 - 1975
Lund
  • 120000000 Skåne län
REGIONALT ARKIV. SKÅNSKA DRÄTSELKAMMAREFÖRBUNDET Drätselkammare var namnet på styrelsen i en stad i Sverige. Egentligen var drätselkammaren ett utskott valt av stadsfullmäktige som skötte stadens ekonomi. Drätsel är ett äldre ord för offentliga finanser, skatter och förvaltningen av dessa. På grund av denna viktiga syssla, blev den också stadens styrelse i egentlig mening. Benämningen drätselkammare ersattes av kommunstyrelse i samband med kommunreformen 1971. Skånska drätselkammareförbundet bildades vid ett sammanträde i Lund den 3 november 1928. Initiativtagare till mötet var Lunds drätselkammares ordförande och tillika Lunds "starke man", apotekare Fredrik Montelin. Mötet ”hade till syfte att få utrett, huruvida ett allmänt intresse förefunnes för att få till stånd en sammanslutning mellan skånestädernas drätselkammare för att befordra samverkan dem emellan och bereda deras medlemmar tillfälle till personliga sammanträffanden och meningsutbyten i för dem alla gemensamma angelägenheter, samt vilken form lämpligen borde givas åt en dylik sammanslutning”. Man enades om förbundets stadgar, vars § 1 lyder: Syfte. Skånska Drätselkammareförbundet har till ändamål att befrämja samverkan de skånska städerna emellan med avseende på deras gemensamma intressen inom de områden, som det ankommer på drätselkammareförvaltningarna att tillvarataga. De städer som anslöt till förbundet var: Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Skanör med Falsterbo, Simrishamn, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Gemensamma frågor som diskuterades på förbundets tidigare möten handlade bl a om automobiltrafikens utveckling i Sverige under de senaste åren och den därav föranledda ökningen av städernas gatukostnader (i Kristianstad den 3 september 1932), utvecklingen av den skånska turismen (1934) samt föroreningsverkan genom samhällenas avloppsvatten (1939). Frågor som diskuterades under förbundets möten på 1970-talet var bl a inrättande av kommunala konsumentnämnder, kommunalt upphandlingsreglemente, kommunal kollektivtrafik och prissättning på småhustomter inom kommunerna (1973). Vid Skånska drätselkammareförbundets årsmöte den 30 augusti 1974 beslöts att upplösa förbundet fr o m den 1 januari 1976. I ett brev från styrelsen konstaterades att ”I Skåne finns för närvarande 34 kommuner. Vid överläggningarna var man överens om det både lämpliga och angelägna i att ett för hela Skåne gemensamt forum bildas där sådana frågor som nu Skånska drätselkammareförbundet sysslar med kommer att finnas även i framtiden och då omfattande icke endast de förutvarande städerna utan samtliga kommuner i landskapet”.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar