Arkivbildare: Lunds stad. Samarbetsnämnden för byggnads- och arbetskraftsfrågor inom Lunds stad

Grunduppgifter

Lunds stad. Samarbetsnämnden för byggnads- och arbetskraftsfrågor inom Lunds stad
118
1952 - 1966
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. SAMARBETSNÄMNDEN FÖR BYGGNADS- OCH ARBETSKRAFTSFRÅGOR Samarbetsnämnden för byggnads- och arbetskraftsfrågor bildades på ett sammanträde den 12 mars 1952 med representanter för drätselkammaren, Lunds Byggmästareförening och Lunds Byggnadsfackföreningar. Sammanträdet hade anordnats efter förslag av byggmästare Harry Karlsson, då det hade visat sig att byggnadstillstånd i vissa fall inte utnyttjades i den takt som beräknats och att det därigenom uppstått arbetslöshet inom byggnadsfackföreningarna. Då byggnadstillståndsgivningen var beroende av arbetskraftstillgången och då det från stadens sida på grund av rådande bostadsbrist var angeläget att ta tillvara all tillgänglig arbetskraft föreslog byggmästare Harry Karlsson tillsättandet av en lokal samarbetsnämnd med representanter för de berörda parterna. Tillordförande i nämnden valdes drätselkammarens ordförande Ivan Holmberg, till vice ordförande byggmästare Harry Karlsson och till sekreterare fastighetschef Eric Narsjö.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar