Arkivbildare: Lunds stad. Konstnämnden

Grunduppgifter

Lunds stad. Konstnämnden
Kultur
117
1951 - 1982
Lund
  • 128100005 Lunds stad 1863-1966
LUNDS STAD. KONSTNÄMNDEN Den 24 februari 1950, § 57, motionerade Stadsfullmäktigeledamoten Rickard Blomstedt om tillsättande av en kommitté med uppdrag att undersöka önskvärdheten av att en kulturnämnd tillsattes i staden. Motionen som omfattande 13 punkter behandlades av fullmäktige den 16 juni 1950, § 161, varvid man enades om att behov av en nämnd endast fanns beträffande punkterna 10 och 11 i motionen, d v s handhavandet av "prydandet av offentliga byggnader med konstverk" samt "inköp av konstverk som anses böra bevaras inom kommunen". I konsekvens härav beslutade stadsfullmäktige den 27 oktober 1950, § 275, om inrättandet av en konstnämnd i staden fr. o m den 1 januari 1951, med uppgift att verka för offentliga platsers prydande med konstverk och för konstnärlig utsmyckning av staden tillhöriga byggnader, där sådan utsmyckning kan ifrågakomma. § 1 i konstnämndens reglemente stadgade att nämnden "skall verka för offentliga platsers prydande med konstverk och för konstnärlig utsmyckning av kommunen tillhöriga byggnader, där sådan utsmyckning kan ifrågakomma". § 2 fastslog att "Konstnämnden har att hos kommunfullmäktige inkomma med begäran om anslag till inköp av konstföremål för kommunens räkning samt äger på egen hand verkställa inköpen inom ramen för av fullmäktige beviljat anslag". Från den 1 januari 1983 sammanslogs konstnämnden, kulturstipendienämnden och kulturdelegationen till en gemensam nämnd: Kulturstödsnämnden. För tiden 1971 - 1982, se Lunds kommun. Konstnämnden. För tiden 1983 - 1991, se Lunds kommun. Kulturstödsnämnden. För tiden 1992 - 1995, se Lunds kommun. Kulturnämnden. För tiden 1996 - , se Lunds kommun. Kultur- och fritidsnämnden.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar